חינוך הילדים

תוכן עניינים

--------

יא. כל זאת באנו אודות עבודת השם יתברך, ובחינוך הילדים הדברים האמורים מוכרחים הם ביתר שאת וביתר עוז. שהנה עיקר מטרת חינוך הילדים היא לעובדו בלבב שלם, שהילד יגדל ויבחר לעבוד את השם. לא די בכך שיהיה יהודי כשר המקיים תרי"ג מצוות מצות אנשים מלומדה, אלא שיהיה בוחר לעבוד את השם מעצמו ומרצונו ולא מתוך הרגל, וכאשר יבואר ברצות השם להלן (אות טז והלאה באורך) החילוק בין עובד השם מתוך פנימיות או מתוך חיצוניות. וזהו פשט הפסוק חנוך לנער על פי דרכו (משלי כב,ו) חנוך עניינו התחלה [וכאשר כתב רש"י (בראשית יב,יד) על הפסוק וירק את חניכיו, וזה לשונו, חינוך הוא לשון התחלת כניסת האדם, או כלי, לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. וכן חנוך לנער, חנוכת המזבח, חנוכת הבית. עד כאן לשונו. דהיינו חנוך לנער פירושו להתחיל את הנער, התחלה שכל תכלית היא לצורך ההמשך. וכן כתב עוד רש"י (דברים כ,ה) לענין אלו שאינם יוצאים למלחמה, שנאמר בפסוק, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ופירש רש"י על המילים ולא חנכו, ולא דר בו, חנוך לשון התחלה. עד כאן לשונו.] ואם כן כל החינוך הוא רק "התחלה" אל מה שהנער צריך לעמוד בעתיד. ועיקר מהות החינוך הוא האמור, שבעתיד בכל המציאויות שיבואו לפניו, ידע לבחור בהם בעבודת השם, גם במציאויות שלא חונך בהם, ולא הרגילו אותו אליהם.

ולאור האמור מי שיחנך את בניו לעבודת השם מתוך קושי מתוך עמל, שאף על פי שקשה, ואף על פי שצריך להתאמץ, צריך לעבוד את השם יתברך. ולא יראה לילדיו את האושר שבעבודת השם את השמחה והסיפוק. [וכבר נזכר לעיל שורש הדבר שהוא משום חינוך לעבודת השם מתוך ביקורת עצמית תמידית, ובחינוך הילדים המחנך את ילדיו על דרך זו התוצאה חמורה עשרת מונים, המבקר את ילדיו בכל עת על שעושים הם את המצוות שלא כהוגן, אמירות כגון "ככה לומדים", "ככה נוטלים ידים", "איפה היראת שמים שלך", וכלל אינו משבח את ילדיו בעשיית המצוות.] הרי שכל המצוות לבן יהיו לו לעול, כי לעולם מבקרים אותו בעשייתם, על אינו עושה אותם כיאה וכיאות, שהרי גם אם יחפוץ עד מאוד לעשותם כדין, עדיין הביקורת תפגוש בו על חסרון שלמותם. ועל כן גם כשיגדל ויעשה את המצוות, יהיו הן לו למשא כבד, שליבו יאמר לו הן אני לא עושה כהוגן, וצריך לעשות אחרת יותר טוב. וגם אם כן יצליח ויעשה אותם טוב יותר, הן הלא יחסר את העשיה היותר שלימה והיותר נכונה בעבודת השם, ואם כן נמצא שגם זאת עשה שלא כיאות לדעתו, ולעולם ועד יחוש כי אינו עושה כהוגן, ומלאכתו חסרה. [ושורש זה מוליד "נרווים" בעבודת השם, עצבנות בעשיית מצות, כגון נטילת ידים עשר פעמים וכדומה, מתוך חשיבה שלא עשיתי את המצוה כהוגן. ובמקרים חמורים יותר עזיבת הדת חס ושלום, וזאת מתוך היאוש וחוסר הסיפוק בעשיית המצוות, כי לעולם כל מעשיו לא טובים ולא שוים לפי חינוכו הקלוקל שקיבל, כגון לימוד התורה שלא בהתמדה או שלא לשמה זו עבירה, אז עדיף לא ללמוד, ואז לפחות לא תהיה עבירה.] וגודל ההרס והחורבן הזה חמור שבעתים בדורנו זה, כי הלא הבן יראה מנגד את תאוות העולם, ובפרט שהרחוב היום כה פרוץ, בלחיצת כפתור אפשר להתחבר לעולמות אסורים, אם יחפוץ ישיג פלאפון כזה, או מחשב שמצוי בכל בית. על גבי דיסקים ונגנים שעוברים מיד ליד יכול ליפול אל באר שחת, ואחריתה מי ישורנו. ומעתה כשהתאוות האסורות כה קלות להשגה, והרחוב החילוני קורץ ומגרה, מה ימנע מהנער מלחטא ומליפול אל באר שחת, אם בתוך עבודת השם סופג הוא צער יגון ואנחה. בו בזמן שיסוד בחירת הצדיק בעשיית הטוב, היא ההנאה מהעשיה, והנער לא חש שום הנאה. ומה גם שבהיות אבותינו בגולה לא היתה ברירה לפני הנוער רק להיות יהודים כשרים, ולהיכן ילך ולאן יפנה, וכי יהיה גוי. לא כן בדורנו שהדרך ליפול קורצת ומפתה, ובפרט שהתבאר לפני כן שגם ציבור שלומי אמוני ישראל "קצת" רודפי עולם הזה הינם. והן הלא כל בית גם של עניים המזווה מלא בממתקים, לכל ילד יש אופנים, גלגליות, כדורים בשפע, כל אשר יאמר הילד ויבקש, ישמעו בקולו. ובמצב שכזה מה יעשה הנער ולא יחטא, כשההנאות החומריות כה קלות להשגה, והנאות רוחניות אינן בנמצא לפי החינוך שקיבל וספג בביתו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן