חינוך הילדים - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה חינוך הילדים - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן (כא.א)

פירש רש"י – "אמר ואמרת"- להזהיר גדולים על הקטנים.

ויש לידע, מדוע הוצרכו הכוהנים ציווי מיוחד "להזהיר" גדולים על הקטנים?

ב. אמר אל הכוהנים בני אהרן וכו' (כא.א)

יש לדקדק, מדוע ייתר קרא בהוסיפו: "בני אהרן", וכי ישנם "כהנים" שאינם בני זרע אהרון הכהן?

ג. ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף (כא.ט)

יש לדקדק, מדוע נקראת אותה כוהנת "בת איש כהן"- ומייחסים אותה לאביה, מדוע לא קראה הפסוק "כוהנת"?

ד. ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת (כא.ט)

איתא בסנהדרין (נב.) מה תלמוד לומר "את אביה היא מחללת"?- שאם היו נוהגים בו קודש, נוהגים בו חול. ואם היו נוהגים בו כבוד, אומרים: ארור שזו ילד, ארור שזו גידל, ארור שיצא זו מחלציו.

אמר רב אשי: שמע מינה, אם אדם קרא לרשע בן צדיק, "רשע בן רשע", לא מענישים אותו.

ויש להבין, מדוע אביו הצדיק של אותו רשע אשם ברשעות בנו, עד שמבזים ומורידים אותו בערך מעלתו?

ה. ועל כל נפשות מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא (כא.יא)

יש לבאר כוונת הפסוק!

ו. ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן (כד.י-יא)

יש להבין, מדוע פרסמה התורה את שם אמו של אותו מקלל, בעוד שלא פרסמה את שמו של המקלל עצמו?

ז. עוד יש להבין, הרי גם מה שאמו חטאה ורצתה התורה לפרסמה, הרי בכלל חטאה בעריות (כדאיתא ברש"י) ובנה חטא בקללת השם, ומה קשורה אמו לבנה החוטא?

ח. עוד יש לדקדק, דבמקלל - קראו הפסוק "בן הישראלית", ואילו לאותו אדם אשר מחה בו, קראו הפסוק "איש הישראלי". וצ"ב, מדוע שינה הפסוק בין האי להאי?

ט. עוד יל"ע, מה העניין שהיה צריך הפסוק אף לפרסם כי היה המקלל "בן איש מצרי"? מה קשור אביו המצרי למעשה קללת בנו את השם?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הג"ר בן ציון אבא שאול זצ"ל בספרו אור לציון [בין אדם לחבירו מאמר ו'] בעניין חינוך הבנים. וז"ל - כתיב "כי יצר לב האדם רע מנעוריו", (בראשית ח.כא). כלומר המידות הרעות ישנן באדם ומושרשות בו מראשיתו, ואם לא יקבל חינוך בקטנות, יגדל פרא אדם, בעל תאוות ותשוקות לדברים רעים.

אבל אם מתחנך כבר מקטנות, וגדל ביחד ובשילוב עם תורה ויראת שמים, זה מקנה לו דרך חיים עד אשר יזקין, כמ"ש (משלי כב.ו) "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה".

בדרך שמוליכים אותו ימשיך, בין לטוב בין לרע, וקשה לו יהיה לפרוש מדרך זו. עכ"ל.

כ"כ יש להוסיף את דברי הגר"מ רובמן זצ"ל בספרו זכרון מאיר (פר' כי תשא) וז"ל - עד כמה יש לדאוג ש"הגירסא דינקותא" תהיה מעולה. וכבר אמר שהמע"ה (משלי כ"ב): "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". אם בימי נערותו מקבל האדם חינוך טוב, הרי זו ערובה להצלחתו גם בימי הזיקנה.

אבל אם השורש פגום, יש חשש לא רק לימי הנערות אלא לכל ימי חייו בהמשך. עכ"ל.

א"כ מבואר - עד כמה יכולים להיות עמוקים וחזקים שורשי הידיעות אשר סופג האדם בימי ילדותו בבית אביו ואצל רבותיו, עד שאף רוח סערה גדולה ביותר לא תצליח לעקרם לטוב ולרע, כי הכל תלוי בחינוך.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות }

הקושיות א' וב' מתורצות – הוזהרו הכוהנים בציווי מיוחד "להזהיר גדולים על הקטנים"- להקפיד על חינוך הילדים בכל פרט ופרט, על אף שעסוקים הם תמיד בעבודת ה'. יסוד החינוך דווקא במחנה הקדוש - הינו חובה בדקדוקו. ועל ההורים לדעת עד כמה חשוב הוא בהשפעתו על ילדיהם לכל חייהם.

לזה יתרה התורה באומרה: אמור אל הכוהנים "בני אהרון"- ללמדנו, כי בכדי שיהיו הקטנים "כוהנים"- עובדי ה' צדיקים, חייבים הם לזכור כי "בני אהרון"- האבא המחנך הינו המשפיע על בניו להיות "כוהנים" - הכל תלוי ביסודות חינוכו.

לפ"ז גם הקושיות ג' וד' מתורצות – "בת איש כהן" כי תחל לזנות, הינו מחמת "אביה" הכהן, אשר מעל בתפקידו להשרשת יסודות החינוך בביתו.

על אף שצדיק הוא, ואדם נעלה וחשוב (בת "איש" כהן) הוא, בכל זאת "את אביה היא מחללת"- מבזים ומורידים את אביה מכבודו ומעלתו, ואף אפשר לקוראו "רשע"- מחמת מעילתו בתפקיד חינוך ביתו, בגורמו שבת ישראל "כי תחל לזנות".

לפ"ז גם הקושיא החמישית מתורצת – רצתה התורה לרמז לנו, כי "אם על כל נפשות מת"- אם לא טימא אדם נפשו להמית עצמו בהבלי העוה"ז. "לאביו ולאמו לא יטמא"- אין זה אלא מכח חינוך הוריו בהשרשתם בו את יסודות התורה למען לא יטמא בהבלי העוה"ז.

ולפ"ז גם הקושיות ו', ז', ח' וט' מתורצות – פרסום התורה את שם אימו של המקלל, ואף גילוי חז"ל לנו כי היה אביו מצרי פרוץ. באים ללמדנו, כיצד גדל ילד אשר על עסקי המחנה עושה מריבה עם חברו, ומקלל את השם.

אין זה אלא מחמת הוריו הפגומים, אשר השרישו בו יסודות טמאים ופגומים להיות "מקלל את השם" וכו'.

על אף שאימו לא חטאה בקללת השם וכדו' אלא בעריות, פרסמה התורה את שמה -"שלומית בת דיברי" אף ששמו של המקלל כלל לא ידוע. ואף הוסיפה התורה וקראתו "בן הישראלית". ללמדנו, עד כמה חינוך פגום פוגם בילדים להיות כופרים בה' ביכולתם לקלל את השם רח"ל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן