חיוב האדם לפי מה שהוא

תוכן עניינים

--------

יב. אחר ראותינו שהדרך לאהוב את הבריות או שלא, תלויה בכיצד להסתכל על האנשים בעולם, אם בראיה חיובית או שלילית, ומכאן יבא אל האהבה או להיפך. נבא להרחיב בפרטים הגורמים להסתכלות החיובית. והנה פרט חשוב עד מאוד אשר יש בידו לסייע באהבת ישראל, גם לאהוב אנשים שלכאורה אינם הגונים ואינם נוהגים כשורה, היא ידיעת היסוד שחיוב כל אדם בעולם הוא כל אחד לפי מה שהוא, לפי הנקודה שבה הוא התחיל, לפי הכלים שניתנו לו ממרום, לפי החינוך שחינכוהו, והסביבה שבא גדל. ויכול להיות רשע שכלפי שמיא הוא צדיק גמור, כי לפי נתוניו מהיכן שהתחיל ולהיכן שהגיע טרח ועמל רבות. ומאידך יתכן צדיק שלא טרח ולא עמל כמעט, כי קיבל חינוך נפלא, ולא היו לו נסיונות, וטבעו קרוב לעבודת השם, ואף על שנאמן הוא בעל המלאכה שישלם שכר פעולתו, מכל מקום מעלתו של הראשון גדולה עשרת מונים משל השני, אף על פי שהראשון לפי כללי ההלכה הוא רשע, והשני צדיק גמור. והובאו לכך ראיות בשלחן ערוך המדות (שער הגאוה עמ' קס והלאה) ושכן יוצא מבואר מדברי הראשונים שהובאו שם (עמ' כג אות ג והלאה) שחיוב האדם הוא לפי יכולתו שכן יוצא מדברי חובות הלבבות (שער היחוד פרק ג) ומהרמב"ם בספר המצוות (עשה ח) ומאיגרת הרמב"ן, ומספר החינוך (מצוה תריא) עיין שם. וכן כתב בספר דרך השם (ח"ב פרק ג סימן ד). ועל כן מי שלפי הנתונים שלו אינו יכול לעשות מצוה [אינו יכול באמת, ולא שיצרו לוחש באוזנו שאינו יכול] לא יענש על כך, ולא יתבע על כך, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו. ומעתה אחר עלות כל זאת, בראותינו איש שאינו נוהג כשורה, ובאופן טבעי לא אוהבים אותו משום התנהגותו, הרי שביודענו ידיעה גדולה ועצומה זו, שיתכן עד מאוד שמצד האמת מעלתו שלו גדולה עשרת מונים יותר מאשר מעלתם של אחרים. או משום שהתכונות שחננו השם יתברך רעות הם עד מאוד, ומה שכועס כך ולא יותר עלה לו במאמצים עלאיים, והרי שכרו על שכועס כך ולא יותר הוא לאין ערך ושיעור. או שאין עליו תביעה על שכועס לפי הסביבה שבה גדל, או לפי החינוך שבו התחנך וכדומה. וכן בכל מדה ומדה, כי לא כל העתים והזמנים שווים, ולא ראי זה שגדל בבית זה, כראי זה שגדל בבית אחר. על כן שוב אין להרחיק את בעל המדות הרעות או ההנהגות הרעות, כי יתכן שכלפי שמיא צדיק גמור הוא, ועוד מעלתו רמה ונשאה משאר בני דורו. ואת אמיתות הדברים יודע רק הקדוש ברוך שהוא בוחן כליות ולב.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן