חיוב גמור

--------

וחיוב זה לשמוח בשמחת השני הוא חיוב גמור משום שנאמר ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתבו הראשונים שכן כתב רב ניסים גאון (מקיצי נרגדמים ח"ד פרק ד עמ' 360ה) כשם שהאדם אוהב את נפשו ורוצה לראות בטובתו, כך ירצה לאהוב את חבירו וכו' לשמוח בשמחתם, ולהיות מיצר בצרתם. עד כאן לשונו. וכן כתב בספר ארחות צדיקים (סוף שער השמחה) וירגיל את לבו להיות שמח כשיש לאחרים טובות. ובספר החינוך (מצוה רמג) כתב, והמתנהג עם חבירו דרך אהבה ושלום ורעות, ומבקש תועלתם, ושמח בטובתם. עד כאן לשונו. וכן כתב בספר חובות הלבבות (שער חשבון הנפש פ"ג חשבון כב) בחיוב ואהבת לרעך כמוך, שיאהב להם מה שיאהב לנפשו מהם, וישנא להם מה שישנא לנפשו מהם. וכן כתב עוד (שער ח פרק ג ד"ה והשנים ועשרים) שיאהב להם מה שיאהב לנפשו, ישנא להם מה שישנא לנפשו. וכן כתב בספר הבתים ספר המצוה (סימן רז) וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו, וכל מה שאשנא לעצמי או למי שידבק בי, אשנא לו כמוהו. והוא אמרו יתברך ואהבת לרעך כמוך. עד כאן לשונו. וכן כתב הרמב"ן (ויקרא יט,יח) ואם יהיה אוהבו בכל, יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת ובחכמה וכו', יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו, ולא יתן שיעורין באהבה. וכן כתב בספר מנורת המאור (פרק יז אהבת חברים) מלמד שחייבה התורה לאהוב ולחמוד לחבירו כל מה שהוא אוהב וחומד לנפשו. עד כאן לשונו. וכן כתב הספורנו (ויקר יט,יח) אהוב בעד רעך מה שהיית אוהב בעדך, אם היית מגיע למקומו. עד כאן לשונו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן