ז. שלא להתרפות מתשובה מסבת רבוי העוונות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל ז. שלא להתרפות מתשובה מסבת רבוי העוונות
תוכן עניינים

--------

ואל יתרפה הבעל-תשובה בחשבו: מה לי להתחיל בתשובה, וכי אוכל לתקן כל אשר עותתי וכו' מטענות היצר. ואם לחשך יצרך כך, ראה מה שכתב רבנו יונה ב''שערי תשובה'' בתחלת ספרו וזה לשונו: ''וכבר התבאר בתורה כי יעזר ה' לשבים כאשר אין יד טבעם משגת, ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלות אהבתו שנאמר וכו' '', עד כאן לשונו.

הרי שאין לך אלא להתחיל ולהשתדל ולעשות את אשר בכחך, והבא לטהר מסייעין אותו. ובפרט שכבר אמרו בשם האר''י הקדוש שהמעט שעושים בדורות הללו נחשב כהרבה ממה שהיו עושים בדורות הראשונים, כי גברה הקלפה, והבאתי לשונו לקמן בפרק ט'.

ועוד עלינו לדעת שמדת הקב''ה לא כמדת בשר ודם. אדם שחלל שבת, נאף, רצח, מקבל מיתה אחת ותו לא, לפי שאין באפשרותו לתן שתי מיתות, אבל בדיני שמים כל חטא אדם נענש עליו בפרטות, ועל כל עוון יש חשבון נפרד ואין ענש מחטא גדול מכסה על ענש מחטא קל. ולכך שלעולם אין טענה ליצר להתיאש מהתשובה, כי מה שפחות חטא אפילו אחד, יש בזה הצלה ומניעת יסורים שאין לשער (גם זה מ''פלא יועץ'' שם).

וכתב ה''חובות הלבבות'' על טענת היצר ליאש אדם מתשובה בזה שעברו עליו ימים רבים בחשך, וזה לשונו: ''והזהר שלא יסית אותך הרהור לבך לאמר: 'עתה אחרי שהתעלמתי זמן רב כל כך מעבודת ה' וכבר עברו רב ימי, האם עתה אשוב אל האלהים ואבקש את סליחתו, הלא הוא לא יקבל את תשובתי! ' אלא ענה לו את מה שאמר יחזקאל הנביא בענין זה (''יחזקאל'' יח, כא): 'והרשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות, כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, בצדקתו אשר עשה יחיה, החפץ אחפץ מות רשע נאם ה' אלקים הלוא בשובו מדרכיו וחיה' '' וגו עד סוף הענין.

וכבר המשילו הקדמונים את מי שחוזר בתשובה בסוף ימיו לאדם שהיו בידו מטבעות כסף והיה צריך לעבר נהר גדול. וכאשר עמד על שפת הנהר זרק את מטבעותיו לנהר ורק אחת נשארה בידו, אך הנהר לא נסתם על-ידי המטבעות. וכאשר ראה זאת אמר למלח אחד שעבר בספינתו בנהר: ''קח את המטבע שבידי והעבירני בספינתך אל מעבר לנהר''. והמלח עשה כדבריו והביא אותו למחוז חפצו תמורת המטבע ההיא שנשארה בידו, כך שהוא השיג במטבע האחרונה את מה שלא השיג בכל המטבעות שהוא אבד בנהר. ומאחר שהוא הקציב את מטבעותיו לשם חצית הנהר והצליח לעשות זאת, לא היתה לו הרגשה שהוא אבד משהו.

וכך הוא גם בעל התשובה אשר אבד את רב ימיו בדברים שאינם עבודת הבורא: כאשר הוא חוזר בתשובה בסוף ימיו הבורא מוחל לו על המעשים הרעים שעשה כל ימיו, כמו שאמר יחזקאל הנביא (''יחזקאל'' יח, כב): ''כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו''. ועוד אמר (''יחזקאל'' לג, טז): ''כל חטאתו אשר חטא לא תזכרנה לו''.

וכתב בספר ''עבודת פנים'' על הפסוק ''ה' מלך'' וכו', וזה לשונו: ''ה' מלך ה' מלך ה' ימלך לעולם ועד'' - כשהאדם בא לקבל עליו על מלכות שמים בבחינת ''ה' מלך'', בזו השעה בהווה, ובא היצר הרע בטענה מן הימים שעברו בחטא, צריך להשיב לו ''ה' מלך'', שגם בעבר באיזה בחינה שהייתי לא יצאתי מרשות ה' יתברך, כי ''מלכותו בכל משלה''. ואחר כך בא היצר הרע להטילו בטענת ''נבול תבול, לא תוכל עמד בעבודתך לעתיד''. על זה צריך להשיב לו: ''ה' ימלך לעולם ועד'' והוא יהיה בעזרי.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נר לרגלי

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן