ז. מצות ''אהבת ה''' שמצווה האדם לאהוב את ה' - יוכל לקיימה כפי המידה שמאמין הוא שה' אוהבו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות ז. מצות ''אהבת ה''' שמצווה האדם לאהוב את ה' - יוכל לקיימה כפי המידה שמאמין הוא שה' אוהבו
תוכן עניינים

--------

פרט זה חשוב מאד להאמין בו ולדעתו, והנה אנו אומרים בכל יום ''אהבת עולם אהבתנו ה' אלוקינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו'', ולאחר מכן מברכים בכל יום בשם ומלכות ''אוהב עמו ישראל'', ''הבוחר בעמו ישראל באהבה'', ובכוונה מכוונת סדרו לנו חכמים לומר כל זה לפני שתקנו לנו לומר פסוקי ''ואהבת את ה' אלקיך''... שבהם נתבאר המצוה לאהוב את ה' בכל לבבנו ובכל נפשנו, והיינו משום שכדי שנצליח להשריש בקרבנו אהבת ה' לאוהבו בכל לבנו - עלינו קודם להשריש באמונתנו את אהבת ה' אלינו, וכמה שיותר תקבע בלבנו האמונה כי ה' אוהבנו, כך נוכל להחזיר באותה מטבע לאהוב את ה', ולכן מאריכים אנו ב''אהבת עולם'' לומר: ''חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו'' וכו' וכו'.

לעולם לא נוכל לקיים מצות ''ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך'' וכו', מבלי שיהא ברור לנו שהקב''ה אוהבנו אהבת עולם בכל מצב שאנו נמצאים בו.

שהרי אם יחשוב אדם שבמצב מסויים הוא שנאוי אצל ה', היאך יבוא לאהבתו, וכי יוכל אדם לאהוב את חבירו כשנדמה לו שחבירו שונאו, והיאך אם כן יקיים האדם מצות אהבת ה' כשחושד הוא בהקב''ה שהקב''ה שונאו.

ונתבונן, הלא זה ברור שמצות ''ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך'' הינה מצוה גם במצבים שנוטל את נפשך, שנוטל את ממונך, ובכל מידה ומידה שהוא מודד לך, שהרי זו המשמעות של בכל לבבך וגו', והרי כאמור לא תיכון מצות ואהבת את ה' אלקיך ללא אמונת ''אהבת עולם אהבתנו'', אם כן בהכרח ש''אהבת עולם אהבתנו'' מציאותית, חיה וקיימת גם בזמן של גזירות ''נוטל את נפשך'' וכיוצא, דאם לא כן איך נקיים אז ''ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך'' התלויה בהכרח ב''אהבת עולם אהבתנו''?!

וכמו כן ברור הוא שמצות ''ואהבת את ה' אלקיך'', אינה בטילה לאחר שאדם חטא, דהיכן מצינו פטור ממצות אהבת ה' לאחר שאדם חטא, במילא יחייב הדבר להאמין שכמו כן הקב''ה אוהב לאדם גם לאחר שחטא, דאם לא כן כאמור, היאך יחייבונו לאהוב את ה' בכל לבבנו ובכל נפשנו בזמן שיודעים אנו שהקב''ה אינו אוהבנו, הלא לא נוכל לקיים מצוה כזו, אלא בוודאי שנצטווינו לקיימה מתוך הנחה שה' אוהבנו. ואם כן מאחר ומצוה זו לאהבה את ה' קיימת גם לאחר שחטא אדם, כמו כן בהכרח קיימת אהבתו יתברך אלינו גם במצב כזה.

וסעיף זה הוא מסעיפי האמונה, ואל נחשוב שקל הוא לקנותו, דכמו שהאמונה קשה לקנותה במוחשיות מפני הטבע המכחישה, כן את סעיף זה הטבע מכחישו, להיות האדם מורגל להחשב כשנאוי כאשר ממרה הוא פי חבירו, וקשה לו להביט היבט אחר כלפי הבורא כאשר ממרה הוא פיו, והאמת דאין הקב''ה זז מחיבתו ואהבתו לישראל גם כשממרים ומכעיסין לפניו, כמובא ברש''י פרשת בלק על הפסוק: ''לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל וגו'''. ואף שמעניש הקב''ה ואינו מוותר, אין זה על חשבון אהבתו לעמו ישראל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן