ז. ככל שיגדל הנסיון כן ישקף הוא את מהות העומד בו לכל העתות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ז. ככל שיגדל הנסיון כן ישקף הוא את מהות העומד בו לכל העתות
תוכן עניינים

--------

ואדרבא, המשכיל והבעל דעת אמיתי יתרצה ולא יקוץ ולא יפול בדעתו בניסיון הקשה ביותר שבא עליו, וכמה שהניסיון יותר קשה ישמח יותר, היות ובמעט קט זמן זה של הניסיון שיעמוד בו, תיחשב לו בהשקעה זו - כל עבודתו לאחר הניסיון, וכן עבודתו שעבד קודם הניסיון כעבודת מסירות נפש של שעת הניסיון, היות והניסיון לא מגלה רק על שעתו אלא בעיקרו מגלה הוא את פנימיות האדם בעבודתו, ואז תיחשב לו כל עבודתו לעבודת מסירות נפש, ואף שבשעה שעבד עבודתו קודם בוא הנסיון לא היה נצרך להפעיל מסירות נפש מיוחדת - ייחשב לו כאילו הפעילה, שהרי הוכחה אצלו זאת התכונה בשעת הניסיון, היש עסק רווחי יותר גדול מזה?!

והדברים אמורים לא רק בנסיונות קיצוניים אלא גם בנסיונות שיגרתיים שכמו כן מעלים המה את האדם בדרגה נפלאה. ויש לאדם לשמוח בהם, לדוגמא אדם הרגיל יום יום ללמוד והנה באחד הימים חש הוא בראשו ובגופו, ישמח, ויאמר: לרגע הזה חיכיתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו, שבו מעלה אני את עצמי לדרגה מופלאה גם לאחר שיחלוף עת הנסיון ויחזרו ימי השלוה והרוגע, הלא יחשב לי לעולם שהנני לומד מתוך כאבים ומיחושים.

ובעצם ישנו כאן ענין יותר מהאמור לעיל, והוא דאף שבעקבות הנסיון הרי שהעבודה השגרתית שתחזור לאחר הנסיון תהא קלה יותר מקודם הנסיון, אחר שנתעלה בדרגתו ובהכרתו את ה', וכמו כן גם מצד טבע הדברים כן הוא שלאחר קושי ונסיון כבר קלה יותר עבודת השיגרה, עם כל זה איכות מהות העבודה אחר הנסיון מעולה וחשובה יותר מאשר קודם הנסיון.

כך שמצב האדם לאחר הנסיון בכל אופן הוא איננו מצבו שקודם הנסיון. והדבר מתבטא גם בפעוטות כביכול, דהיינו אדם לומד באופן שגרתי שבועיים ימים, לאחר מכן נתקל בנסיון ועומד בו, לאחר אותו יום שוב עוברים עליו שבועיים שגרתיים, אף שעתה עבודתו תהא קלה יותר מאשר קודם הנסיון, עם כל זה השבועיים הבאים אינם בדרגה של השבועיים הראשונים.

והדבר דומה לאדם שעובד עבודה מסויימת והשתלם באותו מקצוע במבחנים מסויימים שהצטיין בהם, ובכך מקבל ''תואר'' נוסף, ובכך משכורתו גבוהה יותר, הרי אף שממשיך הוא בעבודה במאמץ פחות מאשר קודם, הנה משכורתו בו גדלה, ומדוע? כי ''בין לבין'' עמד במבחן שהעלה את תוארו לדרגה גבוהה יותר, ולכך אף שעבודתו מעתה תהא אפילו יותר קלה - משכורתו תוגדל, והסיבה לכך היותו איש בעל מהות ואיכות אחרת. כן לעובר נסיונות וקשיים במהלך עבודת ה' ועומד בהם, אף שלכאורה אחר שחלף הנסיון וחזר הוא לשיגרה הקודמת ואף הוקל מעליו העבודה, נראה שנשאר כמו כן במעלתו הקודמת, הדבר אינו כן, אלא מעתה הינו בעל דרגה אחרת והינו איש בעל מהות ואיכות אחרת, ומשכורתו חלף עבודתו שונה לגמרי מאשר קודם. ואם היום התאמץ האדם באופן מיוחד בלימוד, אזי למחר - אף שיחזור למצבו השיגרתי, משכורתו ומעלתו גדולה מקודם האתמול והינו איש אחר איכותי יותר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן