ז. חכמי התלמוד עד כמה הקפידו בענין מציאת הבת זוג

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ז. חכמי התלמוד עד כמה הקפידו בענין מציאת הבת זוג
תוכן עניינים

--------

וכן מצינו בגמ' קידושין בענין היוחסין עד כמה היו מקפידין לברר היחוס ביודעם שחשוב ועיקר הוא השורש הטוב, וכדאיתא שם (ע''א ע''ב): זעירי היה משתמט מרבי יוחנן לפי שהיה רבי יוחנן רוצה להשיא בתו לזעירי, וזעירי שהיה מבבל סבר שבבל יותר מיוחסים מא''י - מקומו של רבי יוחנן. ואף שאחר הכל היתה בתו של רבי יוחנן, מכל מקום הקפיד זעירי על השורש, ולכך אף שלאליעזר היתה בת שרצה להשיאה ליצחק, ואליעזר יכל להיות חמיו של יצחק והרי הוא צדיק הרבה יותר מאביה של רבקה שהיה בתואל, וכמו כן יעקב לא נמנע מליקח האמהות ואף שאביהם היה לבן הארמי, וזאת משום שלא רצו ליקח משורש כנען שהיה שורש רע.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן