ז. בעמל נפש הקדושה אינו נדרש בדוקא גמר המעשה, כל פרט של אמצעי חשוב לעצמו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ז. בעמל נפש הקדושה אינו נדרש בדוקא גמר המעשה, כל פרט של אמצעי חשוב לעצמו
תוכן עניינים

--------

ואדרבא, סוף המעשה של המצוה והוצאתה לפועל כלל אינה נתבעת מהאדם, סייעתא דשמיא ומתנת ה' היא שיזכה האדם להוציא לפועל את מחשבתו ולקיים המצוות בפועל, והנדרש מהאדם הוא רק ההשתדלות ותו לא, כידוע מ''חובת הלבבות'' (שער הבטחון פ''ד) שגם ברוחניות שהבחירה ביד האדם זהו רק על הרצון וההשתדלות בלבד, אולם ליישם הפעולה בפועל אינה אלא בידי שמים. כך שברוחניות אין המושגים מתחלקים לאמצעי ומטרה, כי באמצעי עצמו כבר מושגת מטרה כשלעצמה, ואדרבא, ברוחניות רק האמצעי הוא המטרה, כי הוא המבוקש מהאדם - ההשתדלות והמאמץ, התוצאות הם מתנת שמים, כך שבהיותו משתדל להשיג מעלות רוחניות יש לו לשמוח כשמח בהשגת המטרה.

וכיון שנפעלת פעולה למעלה מכל תנועה של מצוה ודיבור של קדושה, אין ספק שתרגיש בכך הנפש, ואף שכלואה היא במאסר החומר של הגוף, שבגלל כן אומנם ההרגשה היא עמומה ופנימית ביותר, מ''מ בוודאי שבלא כלום אי אפשר שלא תתרגש הנפש ותרגיש עליה ושמחה, וכאמור זה לאו דוקא בהיות העין רואה תוצאות מעשיות, אלא מעצם מעשה המצוה ודיבורי התורה נמשך לנפש קדושה מלמעלה ותשמח הנפש בעשותה דבר ה'.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן