ו - מהגאון רבי משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה בעניין הנזכר לעיל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל ו - מהגאון רבי משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה בעניין הנזכר לעיל
תוכן עניינים

--------

גם הגאון רבי משה פיינשטיין בהסכמתו לספר ''לשון חיים'' כתב. ''ובעוונותינו הרבים השטן מרקד בינינו עוד ביותר להרבות שנאה בין אדם לחבירו ובין מפלגה למפלגה אף בין שומרי התורה ומצוות ה' יתברך, בין שנאה פשוטה ובין בשנאה הנלבשת באיצטלא דהלכה, אשר זה כמובן מרחק הגאולה, כיון שבשביל זה גלינו מארצינו ונחרב בית המקדש ועדיין מרקד ביננו כמבואר (יומא ט:) ''.

מצבנו החמור כבר חזוי היה מראש, כפי שאנו מוצאים במסכת כתובות (קיב, ב') ''דור שבן דוד בא - קטגוריה בין תלמידי חכמים'', ופרש ה''עץ יוסף (שם) ''שלא יאהבו זה את זה, ולא ידונו איש את אחיו לא לזכות כי אם לחובה ולקטרוג, ועל ידי זה ירבה מחלקת ביניהם, ומזה תפוג תורה וחכמה מהעולם, ועל ידי זה יהיה צירוף אחר צירוף למען ינקו מאלו המידות''.

ביותר החמיר המצב כפי שנאמר (סנדדרין צ''ז) ''ותהי האמת נעדרת'', שנעשית עדרים עדרים ומסתלקת לה. שמעתי בשם האדמו''ר מקוצק זצ''ל, שכאשר האמת נעשית עדרים עדרים, לכל קבוצה יש את האמת שלה ומצב כזה גורם לסילוק האמת. ואכן בזמננו נתרבו כתות, מפלגות שיטות ודעות, וכל אחד אינו מבטל את דעתו בפני דעת של קבוצה אחרת, כיוון שכל אחד סובר שדעתו היא הנכונה ואת הדעות האחרות יש לרדוף.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן