ו. היאך ידע האדם מה תפקידו הנדרש ממנו בעולמו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים ו. היאך ידע האדם מה תפקידו הנדרש ממנו בעולמו
תוכן עניינים

--------

הרי שבעצם יש כאן ב' דברים הטעונים בירור:

א. מאין ידע האדם מה תפקידו בעולמו.

ב. ניחא, שאין לקנאות מתפקיד לתפקיד, אולם שניים השואפים לאותו תפקיד הרי כאן עדיין יש מקום לקינאה.

התשובה לשאלה הראשונה - מאין ידע האדם מה תפקידו בעולמו, מבוארת ב''צדקת הצדיק'' לר' צדוק הכהן מלובלין. והארכנו בזה במקום אחר, ובקיצור נמרץ העולה מדבריו, שניתן לאדם לבדוק את עיקר תפקידו בעולמו הן בחלק ה''סור מרע'' והן בחלק ה''עשה טוב'':

א. בחלק הסור מרע יתבונן במה הוא לקוי במיוחד, באיזו מידה ובאיזו תאווה, ובמה שיראה שהוא לקוי במיוחד ידע שעל כך מוטל עליו לשים את עיקר עמלו ויגיעו לתקן, ובזה דוקא נמצא שורש עלייתו ושגשוגו, ואם יתעלם מלעבוד דוקא במה שהוא לקוי הרי שמעל בתפקידו.

ב. ובחלק ה''עשה טוב'', יתבונן לְמה נפשו נוטה במיוחד, והוא לאחר שכבר מילא כריסו בש''ס ופוסקים ונתבגר בשכלו, יראה לְמה נוטה דרכו ולְמה מוכשר ונמשך הוא במיוחד, הרי שעליו לפתח תכונה זו, וכגון יתבונן למה נוטה לבו ובה יצליח ביותר, האם בלימוד העיון, או בלימוד הבקיאות, האם בתלמוד או בהלכה, האם בנגלה או בנסתר, וכן יראה במה לבו נוטה לעסוק במיוחד, האם בלימוד והתעלות עצמית או בזיכוי הרבים, וכן האם נוטה הוא לתפילה במיוחד, או לחסד במיוחד וכדומה. (וראה דברינו באריכות לעיל בפרשת חוקת - ב' מאמר עח)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן