וצדקתם עומדת לעד - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה וצדקתם עומדת לעד - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף (א.ח)

פירש רש"י – רב ושמואל, חד אמר: חדש ממש, וחד אמר: שנתחדשו גזרותיו (עירובין נג.)

איתא בסוטה (מו:) ואמר רבי יהושע בן לוי: בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם, שנאמר: "ויצו אליו פרעה אנשים וכו'" נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה, שנאמר: "ועבדום וענו אותם ארבע מאוד שנה".

ויל"ע, דבשלמא למ"ד נתחדשו גזרותיו ניחא, אלא למ"ד פרעה מלך חדש היה, איזו זכות עמדה לו לשעבד את בני אברהם ארבע מאות שנה?

ב. וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם ויבן ערי מסכנות פרעה את פתם ואת רעמסס (א.יא)

איתא בנדרים (לב.) שמואל אמר: מפני מה נענש אברהם אבינו שנשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים, מפני שהפריז על מידותיו של הקב"ה שאמר "במה אדע".

ויש להבין, מדוע נענשו עם ישראל בסבל כ"כ גדול רק משום חטא קטן זה של אברהם אבינו?

ג. ויעש להם בתים (א.כא)

פירש רש"י - בתי כהונה ולויה ומלכות וכו' כהונה ולויה מיוכבד.

וצ"ע, אמאי כתיב ויעש "להם" בתים בלשון זכר, ולא כתיב ויעש "להן" בתים [הא יוכבד ומרים נקבות הן]?

ד. עוד יש לדקדק, מדוע קרא לכתרים "בתים". מדוע לא כתב במפורש ויעש להם "כתרים"?

ה. וירא כי אין איש ויך את המצרי (ב.יב)

יש להקשות, כיוון שסבר משה כי חייב המצרי מיתה על מעשהו, מדוע בדק אם עתיד לצאת ממנו איש שיתגייר, הרי החייב מיתה אין בודקין אחריו?

ו. עוד יל"ע, דאיתא ברמב"ם (פ"י מהלכות מלכים ה"ו) דגוי שהכה ישראל אפילו חבל בו, אע"פ שהוא חייב מיתה אינו נהרג.

וא"כ יש להבין, מדוע פסק משה את דינו של המצרי למיתה לאלתר בעולם הזה?

ז. וירא כי אין איש (ב.יב)

פירש רש"י – "וירא כי אין איש"- עתיד לצאת ממנו שיתגייר.

ויש לדקדק בדברי הרש"י - דנקט: שאין עתיד לצאת ממנו אף אחד "שיתגייר", ולא אמר שישמור תורה ומצוות או יהיה ת"ח, דצ"ב כוונת הרש"י!

ח. ואיו למה זה עזבתן את האיש קראו לו ויאכל לחם (ב.כ)

פירש רש"י – הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב שהמים עולים לקראתו.

ויש לידע, מהיכן היה בטוח יתרו כי אותו האיש מזרע יעקב דווקא, ולא מעם אחר?

ט. ויחר אף ה' במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו (ד.יד)

פירש רש"י – אמר לו רבי יוסי אף בזו נאמר בו רושם, הלא אחיך הלוי שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן. והכהונה - הייתי אומר לצאת ממך, מעתה לא יהיה כן אלא הוא יהיה כהן ואתה לוי, שנאמר: ומשה איש האלוקים, בניו יקראו על שבט לוי.

ויש להבין, מילא משה על אשר טעה - נענש שנלקחה ממנו הכהונה, אך במה אשמים בניו של משה שלא יזכו להיות כוהנים?

י. ויהי בדרך במלון וכו'. כי חתן דמים אתה לי וכו' (ד.כד-כה)

איתא בנדרים (לב.) רשב"ג אומר: לא משה רבנו בקש שטן להרוג, אלא לאותו תינוק, שנאמר: כי "חתן דמים אתה לי"- צא וראה מי קרוי חתן, הוי אומר זה התינוק.

ויש לתמוה, מה אשם אותו תינוק בחטא אביו, הרי חיוב המילה היה על משה. ומה אשם התינוק שרצה השטן להורגו?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד }

יבואר ע"פ יסוד דברי דוד המלך ע"ה בתהילים באומרו: "וצדקתם עומדת לעד"- מלמדנו דוד המלך, כי כל מעשה אשר עושה האדם, מלבד מה שמשפיע מעשהו לקדשו ולטהרו - במצוותיו. ומאידך לטמאו וכו' בעבירותיו. משפיעים מעשיו אף על כל דורותיו ולכל זרעו אחריו עד עולם, כי "צדקתם עומדת לעד" - "עומדת" לעד, להעניק שפע לכל דורותיו אחריו.

וכן להיפך, במעשה עבירה אשר עושה האדם, אין המעשה משפיע עליו בלבד לאבד את הטובה והברכה הצפונים לו בלבד, אלא אף מאבד הוא טובה גדולה לכל דורותיו אחריו, כי כל מעשה משפיע לדורי דורות.

ומשל למה הדבר דומה, לאותו אדם המשרטט ב' קוים מקבילים, אם כשיתחיל לסמן קוים אלו, יסטה אף במעט, לאחר שיימשכו הקווים עוד ועוד, ימצא שיפגשו הם ולא יהיו מקבילים כלל.

לזה נמשלו מעשי האדם, כי כשעושה אף עבירה קטנה, לכשימשיך הקו לדורי דורות אחריו, ייפגש הקו ויחתך, כי כל מעשה קטן בעבירה משפיע אף לדורי דורות. וכ"ש מעשה מצווה, כמה משפיע הוא שפע טובה וברכה לדורי דורות.

א"כ מבואר - כי כל מעשה אשר עושה האדם משפיע הוא לטובה או לרעה (ח"ו), לדורי דורות לו ולזרעו אחריו.

ממעשי - פרעה, אברהם, יוכבד, משה, אהרן והמצרי. למדים אנו, עד כמה כל מעשה אשר עושה האדם משפיע לדורי דורות אחריו.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות }

הקושיא הראשונה מתורצת – אותו מלך חדש אשר היה בודאי מזרע פרעה הראשון, זכה לשעבד את עם ישראל בזכות אותו מעשה קטן של ד' הפסיעות אשר פסע אביו בליוויו את אברהם. כי כל מעשה איננו משפיע רק על עצמו בלבד, אלא אף לדורי דורותיו לזרעו אחריו. לכן זכה פרעה החדש לשעבד את ישראל בזכות אותו מעשה מצווה אשר קיים אביו בעבר.

לפ"ז גם הקושיא השנייה מתורצת – מכח חטא קטן של אברהם בהפריזו על מידותיו של הקב"ה, באומרו "במה אדע וכו'", נענשו בניו להשתעבד ד' מאות שנים במצרים הטמאה, רק משום אותו חטא קטן של אברהם אשר השפיע לדורי דורות.

לפ"ז גם הקושיות ג' וד' מתורצות – זכו שפרה ופועה בזכות אותם מעשים של שיפור ופיעוי הולדות, לשכר נצחי לא לעצמן בלבד, אלא לדורי דורותיהן - בכתרי כהונה לויה ומלכות.

לזה דקדק קרא באומרו: ויעש "להם" בתים - ולא להן, לרמז, כי שכר מעשיהן, הינו שכר נצחי לדורי דורות, ולא לעצמן בלבד -"להן", אלא "להם"- לכל זרען אחריהן.

לזה הוסיף קרא דנקט: "בתים" ולא כתרים, לרמז שוב, כי כל מצווה עומדת לכל "ביתם" ולכל זרען אחריהן, ולא רק לעצמן בלבד.

לפ"ז גם הקושיות ה'. ו' וז' מתורצות – פסק משה את דינו של המצרי, ע"י שעיין בזרעו אחריו אם עתיד לצאת ממנו אחד "שיתגייר" בלבד, על אף שלא יהיה לצדיק ות"ח. זאת מפני שאם באמת היתה לו איזו זכות קטנה, היה המצרי זוכה לזרע "שיתגייר" באחד מן הדורות הבאים.

אך כאשר נוכח משה כי אין לו אף לא זכות קטנה זו, סימן שרשע גמור הוא, ואף אם אין דינו כעת למיתה על אשר הכה המצרי, בכל זאת אפשר להורגו על שאר עבירות חמורות אשר עשה, שהרי כ"כ הרשיע עד שאף אחד מזרעו איננו עתיד אף "להתגייר" בלבד.

לפ"ז גם הקושיא השמינית מתורצת – ידע יתרו כי משה מזרע יעקב, כי ידע הוא ש"צדקתם עומדת לעד", ובודאי שזכות עליית המים מן הבאר הגיעה מצד זכות אבותיו של אותו האיש, ובודאי שמזרע יעקב הוא אשר עלו המים לקראתו.

לפ"ז גם הקושיא התשיעית מתורצת – בניו של משה נענשו אף הם בחטא אביהם לאבד הכהונה, היות וכל חטא משפיע לדורי דורות אחריו, ולא רק לעצמו בלבד. לכן בגלל אותו חטא קטן נענשו גם בניו של משה באיבוד השפע אשר היה צפון להם.

ולפ"ז גם הקושיא העשירית מתורצת – על אף שחיוב עונש עיכוב המילה תלוי במשה, רצה המלאך להעניש את התינוק. היות וכל חטא אשר עושה האדם, משפיע הוא על כל זרעו אחריו, לכן רצה המלאך להיפרע מזרעו, כי כל חטא משפיע לדורי דורות לכל זרעו אחריו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן