ה. תיקון העגל - ע''ז, הוא השבת, והוא שהכשיר את ישראל לגילוי השכינה במשכן גם לאחר העגל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות ה. תיקון העגל - ע''ז, הוא השבת, והוא שהכשיר את ישראל לגילוי השכינה במשכן גם לאחר העגל
תוכן עניינים

--------

ומשום מה זכינו לכך, משום שלכל עוון יש תיקון, ומה תיקון העגל - שבת. שהרי על שבת נאמר בחז''ל: ''אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו'', אל תקרי מחללו אלא ''מחול לו'', שאפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, ואם חטאנו בעבודה זרה - שבת מכפרת, שהיא יסוד האמונה היפך העבודה זרה, שהשומר שבת מעיד על עולמו המחודש של הקדוש ברוך הוא, שבראו ויצרו הבורא יש מאין, וכנאמר בדברות הראשונות, וכמו כן מעיד השומר שבת על השגחתו הפרטית המבוארת בטעם השבת בדברות השניות - ''כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלוקיך'' וגו', ולכן נאמרו פסוקי שבת בתחילת פרשת ''ויקהל'', המדבר בעשיית המשכן בפועל, לומר לנו מה טעם לא חזר בו הקדוש ברוך הוא מדברו לשכון בתוכנו, ודבר אחד מדברו לא שב ריקם אף לאחר מעשה העגל, היינו משום ששוברו של אותו עוון בצידו, והלא היא מצות השבת, וכיון שיש שבת לכפרה אם כן אין שום עיכוב לביצוע המשכן לשרות שכינתו בתוכנו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן