ה. על פי מה נקבעים התפקידים בכללות - אור לנתיבתי

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אור לנתיבתי ה. על פי מה נקבעים התפקידים בכללות - אור לנתיבתי
תוכן עניינים

--------

נחזור בשנית להדגיש שחלילה לבל נתיימר שבזה הגענו והשגנו עומק דעתו יתברך בדרך הנהגתו עם ברואיו, אלא דברינו אלו יהיו מעטים על מנת לשבר את האוזן ולהשקיטה מסערת רוחה המשתוללת בקרבה: מדוע עשה לי האלקים כזאת לבוראני ביצרים שכאלה ובתנאים שכאלה לעומת האחר שנולד בתנאים שלפי דעתי אילו היו אלו התנאים שלי הייתי נראה אחרת לגמרי, ויועיל שיבור האוזן בזה שתשלים הנפש עם תפקידה לעשותו בחפץ ובשמחה.

ובכן קודם נבאר סיבת שינויי התפקידים בכללות הדורות.

הגמרא בעירובין (נג) מתארת לנו את השינוי והפער שבין הדורות:

ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואילו אנן (אנחנו) כמלוא נקב סדקית, אמר אביי כי סכתא בגודא לגמרא. פירוש: אמר אביי אנו ביחס לראשונים כיתד שנועצים אותו בכותל במקום צר ונכנס בדוחק, וכמו שבקושי ניתן להכניס היתד לכותל כך קשה לנו להבין מה שאנו שומעים בדברי תורה, כי אם מעט ובקושי. (ע''פ פירש''י). ועיי''ש עוד בגמרא דברי יתר האמוראים רב ורב אשי המתארים באופן נורא את קטנותם ביחס לקודמיהם.

וכן הרמב''ם בהקדמתו לספר ''יד החזקה'', מונה ארבעים דורות מימות רב אשי ורבינא ועד למשה רבנו ע''ה. וכותב שם שכל הקודם בזמן קודם הוא כמו כן בחשיבות.

וכן איתא בשבת (קיא) אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים.

הרי לנו לראות בהכרח שלכל דור היה לו תפקיד משלו, והכל לצורך שלמות ההכנה לתיקון עולם במלכות ש-ד-י שיהיה במהרה בימינו, כל דור מתקן את החסר לאותה הכנה, ועד שלבסוף יסיימו דור עקבות משיחא את תפקידם תושלם ההכנה.

והוא כמשל גוף שלם הכולל ראש, עיניים, פה וכו' עד העקבים. והתיקון החל בנשמות שהם בבחינת הראש, עיניים, פה, ואח''כ נשמות שהם בבחינת יתר איברי הגוף עד דורנו דור עקבות משיחא הרומז לעקבים שהמה סוף הגוף.

אם כן כשם שלא יתקומם העקב על הראש לומר לו מדוע אני למטה ואתה למעלה - למה שלא יהא להפך? אלא ברור הוא שכשם שנצרך לשלמות הגוף את הראש כן נצרך את העקב, ולכל אחד תפקיד משלו, ואין שייך קנאה ותחרות בזה, אחר שהכל שיך לגוף אחד, וכשם שמתקדש שם שמים ע''י הראש של האדם כן מתקדש שם שמים ע''י העקב שמוליך את הגוף לעשות רצון ה', וכל אחד בפעולתו משלים את החסר לחבירו.

וכמו שבכל מדינה יש בה ראשים ושרים ועבדים, וכולם נצרכים, שהרי כמו שצריך ראשים ושרים שהם יהיו כח החכמה והשכל שבמדינה, כן נצרכים מנקי הרחובות ופותחי הביבין שמבלי הם תהא המדינה תוהו ובוהו.

וכמו בבניין נצרכים מהנדסים שהם בעלי השכל והחכמה שבבניין, אולם מבלעדי בעלי הביצוע שהם הפועלים הפשוטים שמבצעים את המלאכה בפועל בלכלוך ובבוץ הטבוע שבידיהם וברגליהם - יהא הבניין על הנייר ותו לא.

כן הוא בדורות ההולכים ויורדים, כל דור נצרך להשלמת עצמו ולהשלמת כל הדורות כולם. החילונו בדורות הראשונים שהמה בבחינת הראש - המהנדסים, שעבודתם היתה יותר עבודת מוח והשגה, והגענו לסיום העקבים שהמה הפועלים הפשוטים, שתפקידם המסירות נפש והכוח בקיום מצוות בפועל יותר מאשר החכמה וההשגה שהיא אצלם תוצאה זעירה ביחס לקודמיהם.

והנסיונות שישנם לכל דור הינם כפי תפקידם, ולמשל נראה בדורנו דור עקבות משיחא, שהתפקיד הוא תפקיד העקב שאינו תפקיד מוח, והוא כאמור המסירות נפש לקיום המצוות בפועל מתוך בוץ ורפש שכן זהו תפקיד העקב להלך תוך הבוץ והרפש ולעשות מלאכתו ממקום שכזה, לכן לביצוע תפקיד זה נתרבו הניסיונות והפיתויים ויתר שלל המניעות הרבים המונעים ממעשי המצוות בפועל כשבת, תפילין, טהרה וכו', שזהו תפקידנו, ושלכך הניסיונות והפיתויים מסובכים המה למאד על מנת למונענו מקיום המצוות בפועל בהטרדות שטורדנו יצרנו המשוכלל היום בכל מיני אמצעי הטרדה שלא היו מעולם, וככל שמתקרבים אנו לזמן הגאולה כן תכבד העבודה בניסיונות גסים יותר לבטלנו ממצוות בפועל.

ואילו דורות קודמים שעיקר עבודתם הייתה בהשגת החכמה ברמה גבוהה יותר, ואילו ביחס למצוות בפועל היו שומרים כולם כאחד, לא היו קיימים ניסיונות כהיום, כי לא זה היה תפקידם, ולכך כמו כן לא קמו עליהם מניעות מסוג זה של ימינו.

ועוד יש להאריך בזה אולם לא נאריך בזה, כי עיקר מטרתנו לבוא לקראת האיש הפרטי להבינו מה תפקידו בפרטיות, ובאיזה מבט וגישה עליו להביט ולגשת לתפקידו כהיום באופן אישי - איש איש על עבודתו ופקודתו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן