ה. מצוות המסגלות בדרך סגלה לכפרת עוונות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל ה. מצוות המסגלות בדרך סגלה לכפרת עוונות
תוכן עניינים

--------

מבאר ב''ספר חרדים'', שרפואת הנפש נמשלה לרפואת הגוף. וכשם שברפואת הגוף יש רפואות יקרות בדמים יקרים או חלילה על-ידי נתוח וטפולים העולים הון רב, וכנגדם יש לגוף רפואות בדרך סגלה כגון עשבים מסימים שהם סגלה לאותו חלי ואין מחירם אלא כמה פרוטות; כן הוא לענין התשובה. מצינו בחז''ל כמה מצוות שבדרך סגלה מועילים מאד שימחלו לאדם כל עוונותיו. אף-על-פי שטרחתם מעטת, פריים רב.

והרי לך שש מצוות שמונה ''ספר חרדים'': סגלה ראשונה: כל מי שעונה ''אמן יהא שמיה רבה'' בכל כחו אפילו היה בו שמץ מינות מוחלין לו. והחמירו בזה ב''זהר'' ואמרו שצריך לזעזע כל איבריו ולענות בקול תקיף, ומי שרגיל לעשות כן הנה הוא מבשר שימחל לו עוונותיו אם לא ישוב לכסלה. הרי סגלה אחת.

סגלה שניה: אמרו שכל הזהיר וזריז בשמירת שבת בכל תנאיו ובכל דקדוקיו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר ''ישעיה'' נו): ''שמר שבת מחללו'' - אל תקרי 'מחללו' אלא 'מחול לו'. ולא תקשה לך: מה הוסיף בעשותו מצות שבת כדי לכפר עוונותיו, הרי זו אחת מן המצוות שהיה הוא חיב בהן?! דיש לומר דהזרוז והזהירות פן ואולי חלילה יכשל הוא המכפר, וכן בעניית אמן.

סגלה שלישית: יכוון בשירת הים שאומרים בכל יום לאמרה בקול ובשמחה רבה כאלו אותה שעה יצא ממצרים, שהרי אמרו במדרש: ''ויסע משה את ישראל מים סוף'' (''שמות'' טו כב) - שהסיעם מעוונותיהם שנמחלו על-ידי השירה, שאמרו: כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, מוחלין לו על כל עוונותיו וכו'.

סגלה רביעית: אמרו רז''ל: כל המעביר על-מדותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר: ''נשא עון ועבר על פשע'' - למי הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע. לכן יוכיח האדם את נפשו ויאמר: למה תסבול יסורים בעולם הזה ובגיהנום על עוונותיך, הלא טוב לך לסבול חרפת אנוש וגדופיו ולא תענה ותשמח ביסורים אלו, כי תעלת רפואה הם לנפשך זרח בחשך אורך. וזה שאמרו רז''ל: הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהם הכתוב אומר: ''ואהביו כצאת השמש בגברתו'' וכו'.

סגלה חמישית היא ההתבודדות, שכתבנו למעלה בשם ספר ''בית מדות'' כי לעתות רצון יפרש עצמו במקום מיחד שלא יראוהו בני אדם. וישא עיניו למרום אל מלך יחיד עלת כל העלות וסבת כל הסבות, כמטרה לחץ כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. ועל-דרך זה כאשר הוא יבוא לשום פניו אל אלהיו כן הוא יתברך ישים אליו ויחדיו ידבקו. כך שמעתי מפי מורי ורבי החסיד הקדוש כבוד רבי יוסף סאגיס זלה''ה וכן היה הוא עושה. וכן מצאתי לרבנו יצחק דמן עכו שכמה חסידים היו עושים כן בימיו, ודוק ותשכח כן בדברי הרמב''ם ו''חובות הלבבות'' והר''ר יונה ז''ל.

סגלה ששית: ישמע בחשק דברי חכם כשדורש יראת שמים ודברי אגדה שמושכין לבו של אדם כמים, שאמרו ז''ל שבזה ימחל עוונותיו. וחיבין אנחנו לשמע קול מוכיח, דהכי קבלנו בסיני וכו', עד כאן לשונו.

ועוד כתב החיד''א ב''צפרן שמיר'' (סימן י) וזה לשונו: דברים המסוגלים לכפרה באפס דמי''ם כעשבי דדברא, בכל עש''ב יהיה מותר ורפואת תעלה לחלי פצע וחבורה.

כל העונה ''אמן יהא שמיה רבא מברך'' בכל כחו, אפילו היה בו שמץ מינות מוחלין לו.

כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו.

כל המעביר על-מדותיו, מעבירין לו על-כל-פשעיו. ועיין בריש קנטרס ''מורה באצבע''.

כל השומע אגדה מפי הדורש ועונה ''אמן יהא שמיה רבא'', מכפרין לו עוונותיו.

כל האומר שירת הים בשמחה ובעצמו שער כאלו הוא נצול מהים ופרעה וחילו הם נטבעו ואמר שירה, הנה משורר ששער כך מכפרים לו עוונותיו.

כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר, מוחלין לו על כל עוונותיו.

כל המתפלל בערב שבת ואומר ''ויכלו'', שני מלאכי השרת אומרים לו: ''וסר עונך וחטאתך תכפר''.

יסורין ממרקין עוונותיו של אדם, ואם קבלם מאהבה יראה זרע, יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח. ואפשר דהיסורין דין, והוא מקבלם באהבה - חסד, ומתמתקין הדינין, והיה שכרו בני חיי ומזוני דבמזלא תלין, ובמקום אחר הארכתי בסיעתא דשמיא.

כל העוסק בסדר קרבנות, כאלו הקריבם, ומוחלין לו על כל עוונותיו, ומליצי יושר מלמדין עליו זכות בשמים.

כל העוסק בתורה לשמה, עוונותיו מתכפרין ורבו מעלותיו כמו שאמרו בפרק קנין תורה.

כל המתעטף בציצית ומניח תפלין וקורא ''קריאת שמע'' ומתפלל, מוחלין על כל עוונותיו.

כל המצטער ובוכה ביום הכפורים כשקורין פרשת ''אחרי'' על אבדהון דצדיקיא, קודשא בריך הוא אכרז עליה: ''וסר עונך''.

כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, בידוע שנמחלו עוונותיו. נסח שירה קטנה מלקטת ממקראי קודש למי שנעשה לו נס:

''אשירה לה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי, ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת איבי לי, אשירה לה' כי גמל עליי אשירה לה' כי גאה גאה, עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה, זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו, מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקודש נורא תהלת עשה פלא, ה' ימלך לעלם ועד, ארחמך ה' חזקי, ה' סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי, מהלל אקרא ה' ומן איבי אושע, הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה, ואני בה' אעלוזה אגילה באלקי ישעי, אלקים ה' חילי משים רגלי כאילות ועל במותי ידריכני למנצח בנגינותי ה' אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחק אמונה אמן, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי''.

כל הסגלות הנאמרות באמת הם מפניני רבותינו ז''ל בש''ס ומדרשים ו''זהר הקדוש''. והחי יתן אל לבו להזדרז בהם כי בלא סגופים ותעניות ומתן דמי''ם יתכפרו לו עוונותיו, ובלבד שיעשה הדברים כהלכתן וכמשפטן ביראה ואהבה לשם שמים, עד כאן לשונו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נר לרגלי

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן