ה. ''מלך העולם'' גם על כוס מים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים ה. ''מלך העולם'' גם על כוס מים
תוכן עניינים

--------

הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ''ל היה אומר, מכוס מים יכול להגיע האדם למינות כשאינו שותהו במחשבה הנכונה.

ונבאר דבריו.

אדם צמא ביותר מרגיש הוא שכבר החל להתייבש, רץ הוא מהר למקום קרוב למצוא מים להחיות עצמו, מתוך הרגשה שרק המים הם יחיוהו ומבלי המים יתייבש ויסתכן, הרי שרץ הוא למים מתוך מחשבה פסולה וכפרנית! וכי המים מחיים את האדם, והלא על מוצא פי ה' יחיה האדם.

ובכן, וכי לא צריך אדם זה לרוץ למים, והלא יסתכן?! אכן, ירוץ למים לרוות צמאונו, אולם מתוך אמונה שכך גזר ה' שהנשמה תהא מקושרת לגוף באמצעות המזון, וכך גזרה חכמתו ית' לצורך הנסיון והמבחן של האמונה, והראיה משה רבנו לא אכל ולא שתה ארבעים יום והתקיים, וכן אליהו שהלך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה.

וכן מובא בספר ''שולחן הטהור'': נלאו החוקרים מלהבין הכיצד האכילה מחיה את האדם, והלא את גופתו אין האכילה מחיה, שהרי מת לא יקום לתחיה מאוכל שיזרימו לו, ואילו הנשמה בודאי לא ניזונת מאוכל גשמי לפי שהיא רוחנית, וא''כ הכיצד האוכל מחיה האדם. ולא הבינו שזו גזירת ה' שנשמתו של אדם תתקיים בגופו רק באמצעות האוכל, ובאם לא יאכל ימות, כי כך גזר ה' שתהא התחברות הגוף והנשמה באמצעות המזון דוקא לצורך המבחן והנסיון.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן