ה. כל בנין העתיד של האדם נבנה ונשלם כפי שלימות אמונתו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ה. כל בנין העתיד של האדם נבנה ונשלם כפי שלימות אמונתו
תוכן עניינים

--------

ועוד עולה לנו מגמרא זו, שכל בנין עולם הבא של האדם נמדד כפי אמונתו, והדברים מבוארים בדברי החפץ חיים בספרו ''מחנה ישראל'' פ''ג, שבעצם כל מדריגתו של האדם לעתיד לבוא - כפי מדריגת אמונתו שהיתה לו בארועי העולם שעברו עליו. ואלו דבריו:

''עוד צריך האדם לידע, שעיקר הטובה השלמה העתידה בימי הגאולה, יהיה מגיע לכל אחד כפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בהקב''ה בעת הגלות. שאם רפה ידו, אז, חס וחלילה, מתבזבז על ידי זה שולחנו לעתיד לבוא, ואם היתה אמונתו שלימה בה' והתבונן תמיד בכל העניינים שארעו לו שבודאי עושה הקדוש-ברוך הוא עמו זה לטובה, יתרומם עבור זה מדרגתו מאד לעתיד לבוא, ויהא שולחנו שלם מכל טוב''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן