ה. הנפש הקדושה תשמח גם באמצעי, ולעומתה הנפש הבהמית לא תשמח אלא רק בהגיע המטרה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ה. הנפש הקדושה תשמח גם באמצעי, ולעומתה הנפש הבהמית לא תשמח אלא רק בהגיע המטרה
תוכן עניינים

--------

בשמחת הנפש הבהמית יש אמצעי ויש מטרה, אין מה לשמוח באמצעי כל זמן שלא הגעת למטרה, אולם לגבי שמחת נפש השכלית ברוחניות, כל פסיעה ופסיעה קדימה באמצעי עצמו - זו מטרה כשלעצמה.

וההסבר לכך הוא פשוט, שמחת הנפש הבהמית שבאדם אינה אלא רגעית שאין לה לא עבר ולא עתיד אלא הווה בלבד, כשמחת החמור בשעה שהוא על אבוסו.

שהרי אדם השואף לממון אין לו הנאה במהלך פעולות השגת הממון, שאז אדרבא, טורח הוא ועמל, וגם אם שמח הוא בטרחתו זהו לא מצד טרחתו אלא מצד שתביאהו למטרה, שהרי מה יש לשמוח בטרחה גרידא לולי התקווה למטרה שתגיע, והלא היה עדיף לו להגיע למטרה ללא האמצעים, וכמו כן לא היה נגרע מערך המטרה לו היה משיגה ללא האמצעים, כך שהאמצעים המה בהכרח ובלית ברירה.

כמו כן אין לו הנאה לאחר שהשיג הממון שהרי כבר השיגו ופסקה ההנאה, כל הנאתו אינה אלא בשעת השגת הממון בפועל באותו רגע ממש, שהרי לאחר השגתו את הממון רואה את מה שיש לו כאילו ואין לו ושואף לעוד - יש לו מנה רוצה מאתיים, והרצון למאתיים מבטל ומשכיח את תענוג המאה.

כמו כן הנאת אכילה, אין לאדם הנאה קודם האכילה, וכמו כן אין לאדם הנאה מהמאכל לאחר שכבר אכל, כל הנאת עונג האכילה אינו אלא בהווה בשעת האכילה.

לעומת זאת בהנאות של הנפש השכלית, ההנאה היא גם במהלך העבודה והמאמץ להשיג איזושהי השגה רוחנית, והסיבה לכך להיות כל פסיעה קטנה קדימה ברוחניות היא מציאות כשלעצמה שאין ערוך אליה, כל עניית ברוך הוא וברוך שמו, כל עניית אמן, וכ''ש כל עניית אמן יהא שמי' רבא, וכ''ש כל דיבור של תורה ששקול ככל מצוותיה של התורה, ואפילו תנועה גופנית קטנה לכבוד ה' כדמיון פסיעות נבוכדנצר שצעד לכבוד ה' וזכה לדורות של מלוכה (סנהדרין צ''ו ע''ב), זהו בפני עצמו רווח שאין לשערו בכל הון של העולם הזה. וכיון שהנפש השכלית יודעת זאת ומרגשת זאת יש לה שמחה וסיפוק מכל מצוה קלה כבחמורה, ואף שכוונת הנפש להגיע למדריגות גבוהות וזו תכלית מטרתה - לא מפני כך מאבדים כל אמצעי השגת המטרה את ערכם, וכל פרט קטן של מצוה אינו רק בגדר אמצעי בלבד להביא למדריגות - עוד גם יש לו מטרה לעצמו וחשוב הוא מצד עצמו, ואם כן נחשב הוא לאמצעי וגם למטרה.

וההנאה זו של הנפש מכל צעד וצעד של אמצעי שנחשב גם למטרה, גורם לכך שההנאה שיש לאדם מדבר מצוה שעשה היא בין לפניה בין לאחריה, שהרי ההכנה למצוה וההשתדלות בעשייתה היא עצמה מצוה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן