ה' אלקיכם אמת

תוכן עניינים

--------

בקריאת שמע ישנן 245 תיבות. וכדי להשלים ל-248 תבות כמספר איבריו של אדם, אזי לאחר שסיים השליח צבור 'ה' אלהיכם אמת', חוזר לומר בקול רם 'ה' אלהיכם אמת', להוציא את הציבור ידי חובה בשלוש תיבות אלו. (סימן סא סעיף ג)

כתוב בזוהר חדש (רות): דרש רבי יהודה, "רִפְאוּת תְּהִי לְשֹׁרֶךָ וְשִׁקּוּי לְעַצְמוֹתֶיךָ" (משלי ג ח), התורה היא רפואה לגוף ולעצמות, בעולם הזה ובעולם הבא. ואמר רבי נחמיה, בקריאת שמע יש 248 תיבות כמנין איבריו של אדם, והקוראה כתיקונה, כל אבר ואבר נוטל תיבה אחת ומתרפא בו. והנה כשעסקו בדרשה זו, פתאום הגיע ילד אחד עייף מהדרך וישב לפניהם, וכששמע זאת קם על רגליו ושאל, הלא בקריאת שמע יש רק 245 תיבות? אמר לו רבי חייא האם שמעת בזה משהו? אמר, כך שמעתי מאבי, שלכן תקנו שהשליח ציבור יחזור תיבות "ה' אלקיכם אמת", כדי להשלים ל-248 ויוציא את הקהל. פתאום נכנס רבי יהודה בנו של רבי פנחס, אמרו לו כך וכך אמר הילד, אמר ודאי כך הוא, וכן אמרו רבי יוחנן בן נורי ורבי יוסי בן דורמסקית משמו של רבי עקיבא. (בית יוסף סימן סא)

יחיד שקורא קריאת שמע, יחזור לומר "ה' אלקיכם אמת", כדי להשלים לרמ"ח תבות. וכן אדם הרואה שהשליח צבור לא בקי להוציא ידי חובה את הקהל בתיבות אלו, יאמרם היחיד בעצמו. (רבנו האר"י, החיד"א, שלמי צבור, הגר"ח פלאג'י, בן איש חי ועוד. ד תקמז)

הנשים, טוב שיאמרו קודם קריאת שמע "אל מלך נאמן". וכשמסיימות יאמרו: "אני ה' אלקיכם אמת, ה' אלקיכם אמת", ואז יהיו 252 תיבות כנגד רנ"ב איבריהן. (ד תקמט)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן