ה - איך שלא לשהות שיעור כ"ב אמה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ב' ה - איך שלא לשהות שיעור כ"ב אמה
תוכן עניינים

--------

בהמשך הדברים הנ"ל, יש לעיין ממש"כ המג"א (קכח סוסק"ח) בשם תוס' (סוטה טל.), שאסור לשהות כדי הילוך כ"ב אמה בין נטילה לברכה, לכן צריך ליטול סמוך לרצה, והחזן לא יאריך ברצה. — והמשנ"ב לא הביאו, כי אם בביאור הלכה (סעיף ו). — ובביהכ"נ גדול יש ממקום הנטילה עד הדוכן יותר מכ"ב אמה [שהוא לשיעור הגדול של החזו"א כמטר]. ונתקשה בזה בשו"ת שלמת חיים (סי' קלז), והגרי"ח זונענפלד ז"ל השיב לו, שאינו יודע תשובה לזה, גם בביהכ"נ קטן אמירת רצה וברכת מודים לוקח יותר זמן מהילוך כ"ב אמה [שזמנו כעשרים שניות].

והכף החיים (סקמ"ז) מפרש דשיעור הילוך כ"ב אמה, הוא בהילוך עקב בצד אגודל, כמ"ש הצל"ח. — ולפ"ד האשל אברהם (בוטשאטש) יש לחשב כ"ב אמה מהנטילה, עד העקירה ממקום הנטילה. — ולפ"ז אם יש הרבה כהנים, ומתחילים ליטול ידיהם בברכות שלפני רצה, תיכף כשנטל יתחיל ללכת לכיוון הדוכן (שלא ישהה כהילוך כ"ב אמה), ושם ימתין לש"ץ עד רצה, וימשיך לפסוע לכיוון ארוה"ק, כדי שתהי' עקירה לנ"כ בברכת העבודה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן