התחברות מנקודת הנפש - לא דרך העולם

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ו' התחברות מנקודת הנפש - לא דרך העולם
תוכן עניינים

--------

ננסה לפתח קצת יותר את הדברים.''שני בית מקדשות היו להם לישראל, בית ראשון ובית שני, ובעוונותינו כי חרבו ועתה אינם, והיו עיני ולבי שם כל הימים''. אדם צריך להיות מכוון לבית קדשי הקדשים, אבל הדבר עכשיו איננו בנמצא.מהו בכל אופן הכח להתחבר למציאות בנין הבית?ובכן, מי שיש לו כח ציור מפותח, ולמד את כל תבנית המקדש וההיכל, יכול לצייר לעצמו כל דבר היכן הוא עמד, ולנסות להתחבר.באמת, אי אפשר לומר שעבודה זו איננה נכונה, כי הרי היה ביהמ''ק גם בעולם העשיה, והרי שהוא מתחבר דרך הכלי המוחשי של הבנין הגשמי. אבל מצינו בלשון חז''ל (תנחומא פר' ויקהל סי' ז) ש''בית מקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה'', וביאור הדברים, שביהמ''ק המוחשי הגשמי, יש לו שורש עליון בביהמ''ק רוחני. נמצא, שאם האדם מתחבר במחשבתו לכח ההצטיירות הגשמית שהוא צייר לעצמו איך נראה הביהמ''ק, הרי שהוא מתחבר לביהמ''ק הגשמי. היכן היא ההתחברות לנקודת הפנימיות של הביהמ''ק? ''ביהמ''ק של מעלה מכוון כנגד ביהמ''ק של מטה'', ובעומק, דבר זה קיים בכל הנבראים, שהרי כך אמרו חז''ל: ''אין לך כל עשב ועשב, שאין לו מלאך ברקיע שמכה אותו ואומר לו: גדל!'' (ב''ר י, ו) והיינו הגידול הרוחני שהוא שורשו של הדבר. ולפי זה, באמת גם כשביהמ''ק קיים יכול אדם לשבת בתוך ביהמ''ק, ולהיות מחובר רק לביהמ''ק של מטה, ולא לביהמ''ק של מעלה.היכן היא נקודת ההתחברות לביהמ''ק של מעלה?על פני פשוטו, הרי ההתחברות לביהמ''ק של מטה בזמן שביהמ''ק קיים היא ע''י שאדם רואה במוחש את ביהמ''ק, וה''ה אם יראה האדם במוחש את ביהמ''ק של מעלה - יתחבר גם אליו.אבל עומקם של דברים הוא, שביהמ''ק של מעלה וכל הנבראים כולם נמצאים בנפש האדם, שהרי כפי שהובא לעיל הכלל הוא: עולם, שנה, נפש - כל דבר שנמצא בעולם, נמצא גם בנפש. והנה אופן אחד בעבודה הוא, שהאדם מנסה לגלות את הנפש לפי מה שנמצא בעולם. הוא רואה את הדבר באופן מוחשי, ודרך זה הוא מנסה להתקשר לדבר.אך ישנה צורת עבודה שהיא בהיפך: האדם נוגע בנקודת הנפש ישירות, וכלפי זה, הן בזמן שביהמ''ק אינו קיים, הוא יכול להתחבר לביהמ''ק של מטה, כי בנפש הוא קיים, והן בזמן שביהמ''ק קיים, הוא יכול להתחבר לביהמ''ק של מעלה מצד נקודת הנפש.הרי שאף אם ביהמ''ק נחרב, אבל בנפש הוא נמצא. וביהמ''ק של מעלה, אף אם הוא נעלם מן העיניים הגשמיות, אבל הוא נמצא בנפש האדם בנין גמור.כלומר: האופן הראשון הוא להתחבר בנפש דרך עולם, והאופן השני הוא להתחבר בנפש ישירות, וכלפי זה אין נפק''מ אם הדבר נמצא במוחש בעולם או לא נמצא.והנה אם האדם מתחבר דרך העולם, הרי שדבר שנמצא אצלו במוחש, יש לו שביל איך להתחבר אליו, ודבר שלא נמצא במוחש - אין לו שביל, אין לו דרך איך להתחבר אליו. ולכן, כל עולם שהוא יותר רוחני מעולם העשיה, כבר האדם ניצב כלפיו חסר אונים, אין לו כח להתחבר לשם. משא''כ כאשר יוצר האדם לעצמו נקודה של התחברות ישירות בנפש - שם יש ביהמ''ק של מטה, על אף שהוא נחרב בעולם, שם יש ביהמ''ק של מעלה, ושם בלשון פשוטה יש את כל העולם כולו ואת כל העולמות כולם.נמצא אם כן, שבאופן כללי כיון שתכלית האדם לא להישאר בעולם המוחשי שהוא עולם העשיה, אלא לעלות ממנו, והרי למעלה מעולם העשיה בדרך כלל אין לאדם ראיה חושית שם, ואם ישתמש במשלים, מחד המשלים יש להם נמשל, אבל מאידך המשל נשאר משל והנמשל נשאר נמשל, ואדם עלול לערב את המושגים של המשל במושגים של הנמשל - אשר על כן, עליו להשתמש בשביל לגמרי אחר על מנת לקבל התחברות לדברים. זוהי התחברות מיניה וביה, בתוך האדם עצמו, לא הסתכלות החוצה. חמשת החושים הם לכאורה חיצוניים: העין רואה מה שמבחוץ, האוזן שומעת מה שמבחוץ וכו'. אבל בעצם כמש''כ בספרים, ''דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת'' - באמת העין רואה את השורש העליון, והאוזן שומעת את השורש העליון, אלא שכל זמן שנפשו של אדם אינה נמצאת בגילוי, הוא רואה דבר גשמי, שומע דבר גשמי, רק שבאפשרותו להשתמש בדברים אלו כמשלים לנקודה יותר עליונה, אבל אלו משלים! נמצא שאם רוצה האדם להתחבר לנקודה עליונה, עליו להיכנס לנפשו. הנפש היא בבחינת ''סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו'' (בראשית כח, יב) , ''בו'' דייקא, כמש''כ בחז''ל, ביעקב עצמו שהוא עצמו הסולם. כי נפש האדם כלולה מן הכל (עי' נפה''ח והוא מחז''ל) , והרי שהאדם יכול לגלות בנפשו את כל המדרגות כולן, אלא שעליו קודם להכיר ולגלות את נפשו. הדברים הללו אמורים ליצור אצל האדם מהפיכה פנימית בכל צורת העבודה. הוא לא עובד עם חושים חיצוניים, אלא עם כלי פנימי הנמצא אצל כל יחיד ויחיד - נשמה שהיא חלק אלו-ק ממעל, ואיתה אפשר לעבוד.זוהי תפיסה שצריכה להוציא את האדם מהחיצוניות, מההשתמשות בכוחות הגוף וחושיו, ולהכניסו לעולם של נשמה, עולמה של הנפש הפנימית.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן