התבוננות במציאות המשפט ואשר אין ותור אלא על ידי תשובה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל התבוננות במציאות המשפט ואשר אין ותור אלא על ידי תשובה
תוכן עניינים

--------

עוד שם: ובאמת מפרשים הדברים בלוצאטו (במסילת ישרים בפ''ד), שכתב: וההערה לכל ההמון, הוא עמק הדין, כי מי יעמד ביום הדין? ומי יצדק לפני בוראו? באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטן או גדול ''ומגיד לאדם מה שיחו'' אפלו שיחה קלה מגידין לאדם בשעת הדין וכו'. אברהם האהוב לקונו, לא פלט מן הדין עבור דברים קלים, שאמר: במה אדע, ועין שם כל המשך דברי ה''מסלת ישרים''. ופשוט הוא, שהרי הקדוש ברוך הוא אוהב משפט, ולכן אף אין ותור על פרט ופרט, וכן לא שיכת שכחה לפני הקדוש ברוך הוא. ואם כן, מה שיך ותור ופשרה בדין? והוא הבאור בדברי חז''ל שנתבארו לעיל, בחששא דדוד המלך ע''ה שמא יגרם החטא, וכן ביעקב אבינו ע''ה. והינו שעמק הדין הוא ללא תכלית, ולכן לא יתכן שחטא לא יעשה חסימה כלשהי, שאף כאשר מעיד על עצמו דוד המלך ע''ה ''חסיד אני'', מכל מקום, חטא אחד ימנע ממנו שכר עולם הבא. כלומר, לכל הפחות יעצר וימנע את זכות עולם הבא אותו החטא עד שיתקן, כי אף אמנם שאם אין בכח חטא אחד לאבד לאדם את כל עולם הבא שלו, אבל יש בכחו לעצר ולעכב את שכרו עד שיתקן אותו חטא. והינו מה שנתבאר בחז''ל: ''עמק הדין מכסה מבני אדם'', כי המשפט הוא משפט ה', ואין לבני אדם הבנה כלל ביסוד המשפט. והיא העבודה לקראת ראש השנה לידע ולקבל משגים במשפט ה'. ועין במדרש (פרשת משפטים): ''לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שטר ומשל וכו' '' (משלי ו, ו ז), ולא שוטר יש לה, אתם שמניתם לכם שופטים ושוטרים על אחת כמה וכמה. ובאור הדבר: צא ולמד מנמלה, שטורחת ויגעה משום אהבת ודרישת החיים לבד, כן גם האדם חיב משום אהבת החיים ואהבת העולם הבא לירא ולפחד מאימת הדין. על אחת כמה וכמה ששופטים ושוטרים תתן לך, שיש חטא ומשפט על החטא, ומצד זה לחוד חיב הוא לירא ולפחד שמא יגרם החטא.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן