הקדמה

תוכן עניינים

--------

מה אשיב לה׳ כל תגמולוהי עלי, אודה ה׳ מאד מפי ובתוך רבים אהללנו, כי הגדיל חסדו ואמתו עמדי. בחסד ה׳ עלי הנני נצב בפתח שער ספרי הקטן שו"ת נחלת לוי ח"ב, הסובב הולך כולו על הלכות שבת, הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו, על כי הגדיל חסדו עמדי והגיעני ליום זה, ויהי רצון שאזכה לכוין לאמיתה של תורה, ואימא מילתא דתתקבל, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי.

והנני לגלות דעתי כי אין בכוונתי שיסמוך המעיין עלי בפסקי להלכה ולמעשה כי אם אחר העיון, וכמו שהורה מו"ר בשו"ת יבי"א (חו"מ סימן א אות ד) דאחר שפסק כי שפיר יכול להורות הוראה לפני גיל ארבעים, וכמבואר בב"י (יו"ד סימן רמב) דהאי דינא דגמרא ועד כמה עד ארבעין שנין, היינו חסידות. מ"מ סיים מו"ר דעל הצד היותר טוב יודיע המחבר בהקדמתו שלא יסמכו על חיבורו לפסוק ממנו למעשה, כי אם אחר העיון היטב. ע"כ. ובלאו הכי כן יראה הרואה בספרי הגאונים דמן קמאי ובתראי שנהגו כן וחקקו בהקדמות ספריהם שאין לסמוך על ספריהם להלכה, והוא מתוך יראת ההוראה. והנה אציין מעט מזעיר מה שמצאתי לפום ריהטא, וספרי הפוסקים מלאים מזה, וכל כה"ג זיל קרי בי רב אמרינן. דכ"כ המאמ"ר בהקדמתו, וכ"כ הגאון קרית מלך רב בהקדמתו, וכ"כ בהקדמת ספר נפש חיה, וכ"כ בשו"ת אג"מ (ח"ד יו"ד רס"י לח) ע"ש בטעמיו. וע"ע בהאי מילתא בשו"ת קול מבשר ראטה (ח"א סימן ח אות ג), ובהקדמת שו"ת אלקבץ (אפללו ח"א), ובהקדמת שו"ת הרי יהודה (ח"א), ובהקדמת שו"ת ודברת בם (ח"א). ועתה לפני הגשה לדפוס יצא לאור עולם ספר טבעת המלך למו"ר, ושב והניף את ידו בהאי מילתא (הל׳ ת"ת פ"ה ה"ד), ע"ש.

עוד אודיע נאמנה, כי פסקי ההלכה אשר בספרי על פי רוב הם לעדת הספרדים, אשר נשענים על דעת מרן השו"ע, ולא לאחינו האשכנזים היוצאים ביד רמ"א (אא"כ פורש להדיא דלא כן). ולאו מרמות רוח עשיתי כן ח"ו, אלא מטעם שראיתי כמה גדולי עולם אשר טעו בהוראה בדבר הגלוי ומפורסם, כאשר הורו לבני עדה אחרת, והטעם לכך הוא פשוט, כיון שהלומד מעיין להלכה למעשה לאסוקי שמעתתא, והיא אשר נשארת בליבו בצורה היותר ברורה, וא"כ אם הפוסק הוא מבני הספרדים בקל יכול לשכוח מקום אשר פסקו פוסקי האשכנזים נגד מרן, וכן להפך, וכך היא המציאות. וראיתי לאחד מגדולי הדור בדור שלפנינו אשר שאלוהו הוראה בדעת מרן, וטעה בכלל הפשוט דסתם ויש, וחקקה בספרו לאות ולמזכרת לדורות. וכן שמעתי פעמים רבות פסקי הלכות אשר הורו רבנים מבני עדה אחת, לשואל שהוא בן עדה אחרת, נגד ההלכה. מה גם, כי הפוסקים הספרדים נחתו יותר לברר מהי דעת מרן, וכפי שיראה המעיין פעמים רבות כי ביארו את דעת מרן פוסקים אשכנזים, בלא להתיחס לדבריו אשר באו בב"י. ואילו הפוסקים הספרדים מלאים טענות וראיות ודיוקים בדבריו, וה"ה י"ל להפך. וכ"כ בשו"ת עולת יצחק (ח"ב סי׳ רסב) כי רבני הספרדים נחתו למידק טפי בהבנת שיטת מרן השו"ע, מאחר שהוראותיהם על פיו. ע"כ, ועע"ש כי כתב בשו"ת עולת יצחק כי אל ישאל השואל לרב מבני עדה אחרת לכתחילה, והוא מהטעמים הנז"ל. וכ"כ בדומה בשו"ת שמחת כהן (חאו"ח סימן א) בשם השואל ונשאל וז"ל, אם נמצא איזה דין מבואר בספרי רבני אשכנז צריך לחקור אולי דבריו אינם אלא לדידהו דאזלי בתר מור"ם ז"ל, אבל לדידן דבתריה דמרן גרירי שיתנה הדין וזה מצוי הרבה, ולכן אמרתי לעצמי שלא להכנס בהוראה לאחינו האשכנזים, והוא מפני יראת ההוראה וכמבואר.

ודע לך עוד כי פעמים רבות כתבתי בספרי לדחות לאיזה פוסק, או איזו סברא, או קושיא, וכיוצ"ב בל' לכאורה, וכמעט תמיד כתבתי בלשון זו מפני הכבוד, אע"פ שהדבר ברור לי, ואין ספק בכך.

ועוד אודיע, ואלך בדרכי רבותינו, הוא רבינו יוסף חיים, אשר כתב בראש ספריו גילוי דעת, וכן אעשה אף אני, והוא זה, הנני מגלה דעתי ורצוני בכל לבי ובכל נפשי בלב שלם ובנפש חפצה, שכל כוונתי בחיבור הזה, וגם בכל חיבורים שבקדושה אשר יזכני ה׳ יתברך לחבר ברוב רחמיו וברוב חסדיו, הכל הוא לשם יחוד קודשא בריך הוא בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, ליחדא י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל. וכל מחשבה ודבור ומעשה שהם נגד רצונו יתברך, הרי הם בטלים ומבוטלים, באופן שכל רצוני בחיבור זה ובשאר כתבי אשר אעשה ואחדש בעזרת ה׳ יתברך בדברי תורה, ובכל מצוה ומצוה, הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דוקא, בלי שום פניה זרה כלל ועיקר.

ולפני סיום בא אבא בברכה מעומקא דליבא לאבי מורי ר׳ גבריאל הלוי אבן יולי, ואימי מורתי מרת מרים, אשר גדלוני וחנכוני ובין תלמידי חכמים הושיבוני, וחנכוני לעבודתו יתברך לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, ימלא ה׳ כל משאלות ליבם לטובה, ויראו נחת מכל יוצאי חלציהם ובביאת גואל צדק בב"א. ועוד אברך למור חמי היקר הרה"ג רבי יצחק אנג׳ל, ומרת חמותי אביגיל, כי בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, ויזכו לגדל את כל ילדיהם לעשות רצונו יתברך, מתוך בריאות איתנה, ונהורא מעליא, מתוך אושר ועושר וכבוד וכטו"ס, אכי"ר. ולא אחשוך פי מלברך לנוות ביתי ועזרתי בחיים מרת ורד מנשים באהל תבורך, כי כל אשר עלתה בידי, הוא מידה הרחבה והטובה, תהי משכורתה שלימה מעם ה׳. ויהי רצון שנזכה לראות יחד את כל ילדינו הולכים בדרכי ה׳, אוהביו, ויראי שמו, ולא תמוש התורה מפינו, ומפי זרעינו, ומפי זרע זרענו עד עולם. אכי"ר.

עוד אברך לאכסניא של תורה הוא הכולל המפואר "יחוה דעת" ולאברכים המצויינים השוכנים בו, ועל ראשם לראש הכולל מקים עולה של תורה הגאון רבי דוד יוסף שליט"א מחבר סדרת הספרים הלכה ברורה, ותורת המועדים, ועוד, אשר דואג שלא יחסר דבר בביהמ"ד, ולכל צורכנו הרוחנים והגשמיים, כדי שנוכל לשקוד על התורה בלא שום טרדא, ישלם ה׳ פעולו ותהי משכורתו שלמה, ויה"ר שירבה גבולו בתלמידים גדולי הוראה ועושי רצונו יתברך, ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, וימשיך לזכות את ישראל, עדי שיבה וגם זיקנה, מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא. אכי"ר.

אזכרה ימים מקדם ביושבי בשבת תחכמוני בכולל "מאור ישראל" אשר בצילו חמדתי וישבתי זה כעשר שנים, ובדיבוק חברים שם למדתי, ועל ראשם לרה"ג רבי משה יוסף שליט"א, ומשנהו בקדש הרה"ג רבי עזריאל עמראני שליט"א, יה"ר שיזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא, עדי שיבה וגם זיקנה, אכי"ר.

קראתי לספרי נחלת לוי והוא אחר ראותי את הקדמת הב"י ובו ביאר את הטעם שבחר לקרא את שם ספרו הגדול הלא הוא הבית יוסף, וז"ל (בסוף ההקדמה), ועוד טעם שני, כי זה חלקי מכל עמלי והוא ביתי בעולם הזה, ובעולם הבא. ע"כ. ואף אני אומר כן, כי ספרי זה הוא חלקי ונחלתי בעוה"ז, ובעוה"ב, על כן קרא שמו נחלת לוי. ועוד כי כתוב בפסוק (דברים פרק י פסוק ט) על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, ה׳ הוא נחלתו כאשר דבר ה׳ אלהיך לו. ע"כ. ופירש האבן עזרא וז"ל, כטעם ה׳ מנת חלקי וכוסי (תהלים טז ה) וזו היא עבודת ה׳ בלמוד דרכו. ע"כ. ועע"ש בשפתי חכמים, ובספר החינוך (מצוות שצה, שצו, תקה), וכ"כ הרמב"ם בסוף ספר זרעים וז"ל, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו, מפני שהובדל לעבוד את ה׳ ולשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנא׳ יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם, שנא׳ ברך ה׳ חילו. והוא ברוך הוא זיכה להם שנא׳ אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה׳ לשרת ולעבדו, לדעה את ה׳, והלך ישר כמו שעשהו אלהים, ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים, ויהיה ה׳ חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים וללוים, הרי דוד אומר ה׳ מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. עכ"ל.

ועוד כי שמי נמצא בו, וכמו שמפורסמים דברי הרוקח (בהקדמה) כי ירמוז המחבר את שמו בשם הספר. וגם בגמטריה עולה נחלת לוי, אסי הלוי בן לאדני אבי ר׳ גבריאל. ויה"ר כי באמת אזכה כי יקויים בי הפסוק ה׳ הוא נחלתו, וכדביאר זאת הרמב"ם. ה׳ יעזרנו על דבר כבוד שמו, אכי"ר.

ולסיום זכור אזכור ותשוח עלי נפשי את אחותי היקרה מנב"ת מרת דפנה בת מרים ז"ל אשר נלקחה לעולמה בזה השנה אחר יסורים קשים ומרים, עזבה למנוחות ואותנו השאירה לאנחות תהי נשמתה צרורה בצרור החיים, וספר זה יוצא במלאת שנה לפטירתה והרי הוא מוקדש לעילוי נשמתה וכל הלימוד בו יהיה לה לעילוי, נפשה בטוב תלין וזרעה ירש ארץ. אכי"ר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שו"ת נחלת לוי - ח"ב

כולל שאלות ותשובות אקטואליות חקרי הלכות
וברורי דינים בהלכות שבת
מאשר חנני ה' יתברך הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושלים תובב׳׳א - שנת "כי גדול ה׳ ומהולל מאד ונורא הוא על כל אלהים"
(דברי הימים א׳, ט׳ז, כ׳ה) - התשס"ו לפ"ק
את הספר ניתן להשיג מש‘ הלוי 02-5862601, מש' אנג'ל 02-5712239
כתובת להערות והארות: מש' הלוי רח‘ הושע 19 גאולה י-ם

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן