הקדמה

תוכן עניינים

--------

הנני בהודאה עצומה לבורא כל עולמים שזיכני לשבת על התורה והעבודה, ולחדש שאלות וחקירות בהלכה, וע"י כך רווחא שמעתתא לזיכוי הרבים.

והנה זה עשור שנים ת"ל שזכיתי להתכתב עם מורי ורבי מרן הגאון האדיר רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש ישיבות שומרי החומות ורב דקהל סדיגורה בעיה"ק ירושלים תובב"א, בעל מחבר הספרים המפורסמים והנודעים באהלה של תורה "משנת יוסף" על שביעית, שו"ת, אגדות הש"ס, דרשות, וסוגיות, ועוד.

ונוסף לזה קונטרס הכולל ס"ד תשובות קצרות שקיבלתי, ולא נדפסו עדיין כלל, וסידרתים לפי סדר השו"ע כאשר עיניכם תחזינה מישרים. (וקונטרס זה מופיע ב"תורת אמת" כספר נפרד "גם אני אודך - ג")

וקראתי שם החיבור "גם אני אודך" כשאר החיבורים שהוצאתי לאור בס"ד, משום ששמי גמליאל. ואני אומר זה הפסוק בפסוקים לשמות האנשים בתהלים (ע"א – כ"ב) גם אני אודך בכלי נבל אמתך אלקי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל. ובאורו שגם אני אודה לה' על החידושים שחנני ברוב רחמיו וחסדיו. – ומרומז בשם זה גם שמו של מו"ר שליט"א, כי תיבות "גם אני אודך" מספרם מאה שלושים וחמש, ותיבות "התשובות מהגאון הגדול רבי יוסף ליברמן שליט"א" במספר קטן הם בדיוק מאה שלושים וחמש.

ובהזדמנות זו אקח לי המקום להודות למו"ר מרן שליט"א על כל השנים שזכיתי לקבל ממנו בהרבה מקצועות בתורה, יזכה להוסיף כהנה וכהנה להורות את בני ישראל את המעשה אשר יעשון ואת הדרך אשר ילכו בה, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, עד ביאת גואל צדק בב"א.

ואני תפלה לבורא כל העולמים אנא ה' זכני לשבת על התורה והעבודה כל ימי חיי מתוך נחת והרחבה וכט"ס, ויהא רעוא שנזכה תמיד לדקדק בהלכה על כל תג ותג, ולקיימם כראוי, וקוב"ה חדי בפלפולא דאורייתא, ובפרט בשערים המצויינים בהלכה, וילמדו בהם רבים ותתרבה הדעת, ותן לחכם ויחכם עוד, עד כי נזכה לביאת הגואל, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, אכי"ר.

בברכת כהנים באהבה
המוציא לאור הצעיר שבכהונה
גמליאל הכהן רבינוביץ
בן אאמו"ר הג"ר אלחנן י.ד. שליט"א
ונכד הגה"צ בעל מעדני השולחן שליט"א
מח"ס "גם אני אודך"
בני ברק

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן