הקדמה

תוכן עניינים

--------

''אין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה'' (שבת לב ע''א, ב''ר צא, יב)

חז''ל (בבא בתרא ט''ז ע''א) מתארים לנו את מקצועו של השטן: יורד ומתעה - את הבריות לחטוא, עולה ומרגיז - עולה למעלה ומרגיז חמת המלך בהשטנתו, נוטל רשות ונוטל נשמה - נוטל רשות מהקב''ה להרוג את החוטא.

אימתי עולה הוא ומשטין? לא בשעה שאדם ישן על מטתו, על אדם שישן על מיטתו אין השטן מקטרג שלא יקום ממנה כי יודע שכמעט ואין סיכוי שיעלה קטרוגו יפה בזה, אחר שהקב''ה אינו מנהיג את עולמו באופנים חריגים אלא מעניש בדרכים טבעיים, ולכך כשאדם נוסע ועוקף משאית בקו לבן, או שעולה על צוק מסוכן שקרוב הוא להסתכן בדרך טבע, מצב שכזה מיד מנצל השטן לקטרג על האדם.

אומנותו של השטן היא להחטיא את האדם, לכך הוא נוצר ואת מלאכתו זו עושה הוא באמונה, ואין ספק שמנצל הוא שעות רפיון כדי להרויח בעסקו זה.

ונתבונן!

אם כ''כ מתחכם הוא לצוד נפשות יקרות גם כשהינם במצב שמור שאין סיכוי שיעלה קטרוגו יפה, וכגון כשהם בבתי מדרשות ליד הגמ' והסטנדר, על אחת כמה וכמה שיתאמץ לצוד הנפשות בזמן שטבעי יותר שיכשלו ויפלו בחטא, דאז אין נצרך הוא כ''כ ל''נס'' כדי שיתקבל קטרוגו להכשיל את בני האדם.

ומכיון שכאשר נמצא האדם בד' מחיצות בית המדרש אין לו כ''כ רשות להכשיל, שהרי התורה אגוני מגנא ומצלא, וכמו כן ישנה הבטחה ללומד תורה שינצל מיצר הרע, וישנה הבטחה של ''הבא ליטהר מסייעין אותו'', כך שלא כ''כ קל ליצר להחטיא במצב שכזה, ממתין הוא בפינה כארי יארוב לטרוף לשעת כושר כשיעזוב האדם את התורה ויצא לרחובה של עיר.

וזהו ''צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו'', ''צופה'' היינו שומר וממתין אימתי יבוא לידי ואחטיאנו.

במאמר זה נביא כמה פרקי חיזוק ועצות להנצל בתקופה זו שנועדה להחלפת כוחות, בעיקר לרבנים מגידי השיעורים וראשי הישיבות שחייבים המה להחליף כוחות ע''מ להתחדש מחדש בכוחות רעננים להגדיל תורה ולהאדירה.

אלא שכאן מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו מהבחורים הנוטשים את ספסלי הישיבות להעמידם בנסיונות קשים.

כי באמת יראה ורעד צריך לעבור על כל בחור ובחור קודם יציאתו לבין הזמנים, ולהיות בדאגה גדולה האם יחזור לשלום ותהא ביאתו כיציאתו. וזכורני בצעירותי כשהייתי בישיבה, היו בחורים יראי שמים שקודם בין הזמנים היו בוכים בדמעות שליש בתפילה ובתחנונים שיצאו לשלום ויחזרו לשלום, וכמה מן התימה לראות את אלו שיוצאים בשמחה ומחכים לזמן שכזה, הרי זה זמן שיכול להרוס את כל הבנין שנבנה מזמן הלימוד.

נקוה שהפרקים דלהלן יתנו חיזוק להיות ביאתנו לישיבה לשלום כיציאתנו ממנה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן