הקדמה לנפש יהודה - ספר מנורת המאור עם פירוש

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב זיע"א עם פירוש הקדמה לנפש יהודה - ספר מנורת המאור עם פירוש
תוכן עניינים

אמר הצעיר משה בן כמוהר''ר שמעון ש''ן בן כמוהר''ר ישראל יהודה זצ''ל הבנים נפש אבותם הנקראים בשמותם בשם ישראל ויהודה בנפשותם נפש אחד לכולם בשם ה' אלהי אבותם נקראים נפש יהודה ששמו כולו על שם ה' נקרא ונפשו בנפשו קשורה ובאורו מאירה כנר בפתילה ושמן במנורה ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ושמחה וצחוק עשה לנו אלה' במנורת רבינו יצחק אשר לו יש חק במנורה העליונה ושם יצחק בשמי שחק שם שם לו משפט וחוק וכל השומע לו ישחק ושם נסהו מנורת אור תורתו העלהו ובין נגידים הושיבהו ובין מלאכי אש אורהו ובין חברים חצב משכבהו ונפש נבנה על קברהו.

ויקח משה משמן המשנה ויצק במנורה עליונה להעלות נרותיה עד שלהבת עולה מאליה להעלות נר תמיד נר ה' נשמת אדם נפש יהודה באו''ר המנורה בנר מצוה ואור התורה לעולם מאירה כאשר צוה ה' את משה כן עשה את המנורה.

הספר הנחמד הזה מנורת המאור אשר כל עניני דרך ארץ ודברי מוסר בו מאיר לאדם סגי נהור מודלק מאור התורה של חכמינו ז''ל אשר עליהם אור השכינה היה שורה וראו באספקלריא המאירה ותורתם היתה להם ברורה ובפיהם סדורה ועל לשונם שגורה וברבות העתים וגברו החתים ונתמעטו הכרתים והפלתים יושבי תרעתים שמעתים סוכתים ונשאר התורה חתום וסתום כספרים לא קראתים.

עמדו רבותינו ופרשו לנו כשמלה פירוש כל מלה ומלה כמו שהיתה להם מסיני בקבלה כל התורה כולה בנגלה כתבו על המגלה ורש''י ראש המפרשים הגדיל למעלה בשבח ועילה ועשה לנו בפירושו רב חדוה וגילה. והנה המחבר המנורה היה בדעתו בפירוש להוציאה לאורה כמו שכתוב בהקדמת אור תורתו והנה הלך לעולמו ולא נתקיים פעולתו ונשארת לבדה בלא טוב פירוש עזרתו. ע''כ עלה ברעיוני להאיר עיני לרשום לי בכתב אמת פירוש מעט האיכות ורב הכמות להיות מאירות נגד פני בדברים הסתומים ואינם מובנים בלא פירושים הגונים וחפשתי בנרות שיפה לבדיקה בכל מקום שצריך בדיקה בחורים ובסדקים ובדברים עתיקים בפירוש רש''י ותוספות ומהרש''א ומשאר מפרשי הגמרא ומפרשי מורה הנבוכים בהיות שרוב עניני תכונה שבספר הזה נלקחים ממנו וממפרשי הרמב''ן ז''ל על התורה שרוב עניני הקבלה בספר הזה נלקטים ממנו ומעט מזער שהוספתי משלי כמעט קט למען שיהיה לי הספר הנ''ל ע''י הפירוש מוכן לפני ללמוד וללמד בו. ועתה בקשו המדפיסים להדפיס הספר הנ''ל באו אלי לבקש פני לאמר אם יש את נפשך תן לנו אחוזת חבר באמרם כי המנורה כולה מקשה ונר המערבי שמנה חסרה על כן היא כבה ואין עולה שלהבת ואמרתי עת לעשות לה' הפרו תורתך והיטיבה משמנך לזכות את הרבים נפשותם להשיבם ונפרצתי להם נתרציתי בנפשי שלא להשיבם ריקם וחפשי. ונתתי להם משמ''ן נפשי להאיר במנורה אור צדיק זרוע לפירוש קבוע והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וככוכבים עשיתי ציונים טובים כרביבים בלולה בשמן המנורה אור התורה התעודה והחמודה לנפש יהודה.

ועתה אתה המעיין כי תבוא לראות את פני המנורה תראה עין בעין אם בעל נפש אתה ולראות היטבת לנוכח יביטו עיניך ועפעפיך יישירו לנגדך ותשכיל בעיונך שהמחבר היה בקי בעל פה בכל התורה כולה ובתיקון המנורה לא היו לו כל ספרי התורה כאשר הוא עצמו מעיד בהתנצלותו בהקדמתו על כן כתב הרבה דברים בלא ספרים וניבא כנבואה בסגנון אחד נשמעה והלשונות בפנים שונים משונים משתאה ודברים צדיקים וכנים. ואף שהביא המדרש והגמרא מצוינים בסימנים פעמים אין משמעות המאמר מכוונים ושלא כסדר מוכנים הניתן למעלה ניתנין למטה והניתן למטה ניתנין למעלה וחוץ למקומו ובחסר ויתיר וזה על שלא היו לו ספרים מוכנים ועל שהם ישרים בסגנון לנבונים וכולם בקנה אחד עולים ושונים זחלתי ואירא מלשנות ולחסר ניצוץ אחד ממנורת אור תורתו כי אמרתי פן ואולי היו לפניו ספרים כגירסתו כי בספרים ישנים הגירסות משתנים רק מה שראיתי שהוא טעות מוחלט שהדפוס קלט ופלט כי אי אפשר משגיאת המגיהים בדפוס להמלט כל אלה תקנתי ודבר על אופנו העמדתי. זאת ועוד אחרת עשיתי שהמחבר ז''ל עשה סימנים בנרות וכל נר לכללים וכל כלל לחלקים וכל חלק לפרקים וצריך חיפוש רבים ואינו מספיק לנפש רעבים למצוא להם בקל דברים שהם תאובים על כן הקלתי להם קולא גדולה ועשיתי סימנים שעל דרך א''ב מצוינים עולים מראש הספר עד סוף הכללים שמיד בלי טרחא מבוקשיו אליו נגלים. ואבקש את שאהבה נפשי אם ימצא בביאורי דבר שאין זה כוונת המחבר אל תבהל לדבר כי הסבה לזה הוא שאיזה פעמים המדפיסים משמיטים שורה אחת או תיבות שלמים ע''כ משמעות הפירוש משתנים לכמה אופנים אשר ממני לא יצא כזה בשום פנים ואפן ואולי בהביטך בזה תרוה צמאך ותנוח דעתך ואם באלה לא יגאל נפש''י תלמד משם הנעלמות מהמפורשות ויהי' לך הנגלות לגזרה שוה לסתומות והנעלמות ואחד בנין אב לכולם ותדון נפשי לזכות ולשלום והנני מוכן לבטל את נפשי מפני נפשך ואציגה לפניך התנצלות נפשי שדבר המלאכה היה נחוץ והמדפיסים אצוני ולחצוני ולחזור עליו לא נתנוני ובצירוף טרדות הזמן לא הניחוני לחזור ולעיין עליו היטב ליכנס ולצאת בכי טוב כי המלאכה רבה בחיפוש בספרים הרבה אין קץ למאמרים המפוזרים בספרים חדשים וגם ישנים כאשר עיניך תחזינה מישרים והמדפיסים אצים לאמור כלו מלאכתכם דבר יום ביומו למה ידינו תרפינה על כן אל תשים אשם נפש''י ואם תמצא פירוש בשני טעמים קח לך את אשר ישר בעיניך משפט הבחירה לפניך ועל הטוב ייטב לך תברכני נפשך וחיתה נפשי בגללך נפש יהודה.

ושמתי לזכרון נגד עיני אחי הגדול ממני הנפטר לעולמו רך בשנים כמר אריה יהודה זצ''ל והניח אחריו בן קטן שמו יוסף וכמעט שנה אחר פטירתו לקח אותו אלהים והילד איננו ואני אנה אני בא כי קפצה עלי רוגזו של יוסף להוסיף צער על צערי כי לא הניח אחריו יותר זרע להיות שארי ואמרתי הכי אחיך הייתי בהיותך עמי על אדמתי ובמה משכרתך ובמה עבדתיך אחרי מותך אם לא אבנה לך שם לקרות שמך לזכרון נפשך לעשות ספר אחד בעבורך לקרות עליו שמך. והנני מן השמים זכני להדפיס זה הפירוש ממני אשר כבר קראתי שמו נפש יהודה מטעמים ההגודה אמרתי לנפשי מה זה אשר יקרה ה' היום לפני שגם שמו היה לי בו לזכרונו הנה הגיע עתי לעשות הדבר שקבלתי בדעתי כי להדפיס עתה לא פללתי ומן השמים היו בסייעתי לקרא גם שם לנפש יהודה אחי וראשי לבנות נפש על קברו צדיק לברכה לזכרו נפש יהודה בצרור החיים תהא צרורה באור התורה לראות באור פני מלך חיים.

ואשר נפשי פדה והיה בסעדה אתן שבח והודה לברכו בשיר וקול תודה בשירות להנפישה כאז ישיר משה שירה חדשה לא ינשה ועם גויתי נפשי ובפי לחשי ושפתי רחשי עד אצא לחפשי אליך אשא נפשי.


נר פתיל שמן צמודה. בגוף בנפש ונשמה אחודה.
וזאת אשר דבר. אבי המחבר. לכבוד נפש יהודה מדבר.

נאם שמעון בן מהור''ר ישראל יהודה זצ''ל מק''ק שווערין במדינת פולין גדול בראותי הפירוש הזה על מנורת המאור אשר עשה בני משה כי טוב הוא וכי תאוה הוא לעינים ונחמד להשכיל וטוב למאכל ואקח מפריו ויהי כזית הודו שמן זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך בישראל ויהודה נפש יהודה וכל הקרוב לנפש משיב נפש וכל אשר לאדם יתן בעד נפש ואוכל מפריו והיה למשיב נפש ותהי מתוק מדבש בפי ורך משמן לחכי ותפקחנה עיני ואמרתי ראו נא כי אורו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה מעדת דבורי''ם בני ראה ריח בני כריח השמן אשר ברכו ה' וזאת הברכה אשר ברך משה יוסף ה' אלף פעמים ככה ויברך אותכה ואומר כה.


שמעוני בני ישראל ויהודה זכר צדיק לברכה.
מעלות כבוד רבינו יצחק מנורת המאור ערכה.
עלות הנרות ככפתור ופרח וקנה עד ירכה.
ועמדה על כנה וחצבה עמודיה שבעה סמכה.
נרותיה לעמו זרחה אשרי העם שלו ככה.
בני חכם לבך ישמח גם לבי כמוכה.
ראו באו''ר נפש יהודה במנורה צלחה למלוכה.
ישראל ויהודה ישחק במנורה בהאירה שבעתיים כדרכה.
בשמן ששון נפש יהודה מלאת קראה ופכה.
ריח שמניך טובים לטובים שמורה בכל וערוכה.
אוריך תומיך יאירו באור ה' לכו ונלכה.
לראות באור פני מלך אלהים חיים תזכה.
יאר ה' פניו אליך ויחנך לנפש המחכה.
האור שושן היתה נבוכה נפש יהודה שככה.
ודברי נפ''ש משמ''ן רכה וחלק משמן חכה.
דגל נפש יהודה במנורה מערכה מול מערכה.
הודו לה' כי נעשה המנורה ברחבה וארכה.
מעשה המנורה עשה כתבניתה לנסכה במסכה.
צפה הצפית וכתבן לקבל נברשתא ובשמן רככה.
לעיני ישר' עשה משה המנורה ותשלם המלאכה.
ברוך ה' אשר עזרני עד כה.

ספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב זיע"א

לזכות רבי יצחק אבוהב זיע"א ולזכות ועילוי נשמת כל ישראל החיים ומתים.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' זרח חוטר שליט''א

ספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב זיע"א עם פירוש נפש יהודה חברו החכם מוהר"ר משה פרנקפורט דיין ק"ק אמשטרדם מהדורה מיוחדת - אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן