הקדוש ברוך הוא מגלה אזן עבדיו על דרכי הנהגתו למען יבינו כלם ויצדיקו מעשיו - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א הקדוש ברוך הוא מגלה אזן עבדיו על דרכי הנהגתו למען יבינו כלם ויצדיקו מעשיו - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

ויש להבין, מה נתינת טעם לגלות לאברהם את סודו יתברך בחרבנה של סדום בשביל שעתיד הוא לחנך דורות ישרים לאמונת ה', ומה תשובה היא שלכך רואה הקדוש ברוך הוא כביכול צרך לומר לאברהם אבינו עליו השלום את אשר הוא עושה? אלא יודע הקדוש ברוך הוא שאין אברהם אבינו מהרהר אחר הנהגתו וגם אם יכסה ממנו את הנהגתו יהא אברהם אבינו עליו השלום תמים עמו יתברך, אבל משום שאברהם אבינו עליו השלום הרי צריך לחנך דורות רבים שיבואו לאמונת ה', ולהם כבר צריך להודיע דרכי הנהגת ה', וסבות ענש הרשעים ושכר הצדיקים, כדי שיהא לאברהם אבינו עליו השלום מה להשיב ומה להבין בינה את שומעיו, לכן אמר ה' האיך אני מכסה מאברהם, והלא הוא יהא לגוי גדול וידעתיו למען אשר יצוה את בניו ומכרח אני להודיעו דרכי. ועל פי זה יובן מה רצה משה רבנו עליו השלום בבקשתו את הקדוש ברוך הוא: ''הודיעני נא את דרכיך'', לא לצרך עצמו אלא לסתם פיות המהרהרים אחר הנהגתו יתברך, ורצה לדעת דרכי הנהגתו כדי להשיב ולהבין בינה את עם ישראל.

ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע וגו' (יח, כג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן