הקב''ה - עצם מציאות החיים

תוכן עניינים

--------

מה הכוונה להכניס את הקב''ה בחיים?

בעצם, התורה היא חלק מתרי''ג המצוות, והכל הוא מלשון צוותא.

יש ביטוי חריף של הרוז'ינר שאמר, שאפילו אם ישימו אותו ביער מאה שנה לבד - הוא לא יסיח דעת מהקב''ה כלל!

ודאי שאין לנו שייכות למדרגות אלו, אבל נקבל רק את התפיסה הפנימית של החיים איך חיו אותם קדושי עליון. עצם מציאות של החיים שלהם היתה: הקב''ה!

אנחנו רגילים לתפוס שהמציאות של הקב''ה היא איזו סוג של עבודה, מנסים לעבוד להתקרב לקב''ה. נו, הלואי שגם את זה כולם ישיגו. אבל גם כשכבר תופסים את הקב''ה, תופסים אותו כביכול או כמקור לסיעתא דשמיא, או כמקור שאליו עובדים, אליו מתפללים וכו'. וכל זה אמת, הכל מפורש בדברי חז''ל ובספרים הקדושים. אבל זה לא הכל.

הקב''ה הוא לא רק ענין של סיעתא דשמיא, ולא ענין של תפילה בלבד. הקב''ה הוא עצם מציאות החיים! ואף שאנו רואים עוד הרבה דברים בעולם, ישנן שתי הסתכלויות על מה שרואים: האחת - שכל זה הוא כלי לגלות את הקב''ה, והשניה - כמו שכתב המס''י, שהכל הוא נסיון להרחיק את האדם מבוראו. אבל מציאות אמיתית ישנה רק אחת: הקב''ה!

מה נקרא ''חיים''? - ''ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום''. העצמיות של החיים זו הדבקות! לא כמו הפשטות שהחי דבק בקב''ה, אלא עצם החיים זה הקב''ה, אדם חי את הבורא-עולם. הקב''ה נקרא חי החיים, ועצם החיים של הנברא זו אותה נקודה שהקב''ה נמצא ומתגלה באדם. ''חיים'', כלומר: הקב''ה!

''חי'' הכוונה חי לעולם, והנברא הוא מת לבסוף, הוא לא יהיה קיים - הן מצד חטא אדם הראשון, ואפילו אם אדה''ר לא היה חוטא, סוכ''ס הנברא עתיד להתבטל. מי שחי באמת לנצח נצחים ממש - זהו רק בורא העולם!

''על כל נשימה ונשימה שאדם נושם, צריך לקלס לבורא, מאי טעמא? - כל הנשמה תהלל י-ה - כל הנשימה תהלל י-ה'' (ב''ר יד, ט).

מהו העומק הטמון בדברי חז''ל אלו? - אין זה ענין של הלול חיצוני. הקב''ה נותן את עצמו. התורה נקראת ''תורת חיים'', ופירוש הדבר שכביכול הוא וחכמתו חד, וממילא עצם החיים הוא הקב''ה. אדם צריך להבין שמה שהוא נושם - הוא נושם כביכול את הקב''ה!

ואף שאדם מרגיש שהוא נושם אויר - זוהי נקודת ההטעיה של כל הבריאה שישנה כאן. בעצם אין עוד מלבדו, והקב''ה הוא המציאות האמיתית, אלא שהקב''ה שם לו הרבה לבושים, כמו שכתוב בזוה''ק ב'פתח אליהו', שהבריאה כולה היא לבושים לקב''ה. וכמו שמבואר ב'תניא', שכשאדם נותן יד למלך, גם אם הוא נוגע בבגדים, אבל בעצם הוא נותן יד למלכו של עולם!

אדם צריך להבין שכל נקודה שהוא מתעסק איתה, הוא מתעסק רק עם המציאות האמיתית של הקב''ה! אלא שבחוש רואים אחרת, חושבים אחרת ומרגישים אחרת. אבל בעצם, המציאות היא הקב''ה!

אם כן, מהי העבודה? - העבודה היא רק לא להיות שוטה ומדומיין שלא מכיר את המציאות. לא כפשוטו שהעבודה היא להתקרב לקב''ה. ודאי שגם זה אמת לאמיתה, אבל עומק הדברים הוא שישנה מציאות, והמציאות היא הקב''ה! הוא ית' נמצא כאן, בכל מקום ומקום!

''בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך'' (שמות כ, כ), ה''ברכתיך'' הוא הפועל-יוצא. הנקודה הראשונה מהי? - ''אבוא אליך''!! הקב''ה נמצא ליד כל אדם ואדם והוא המציאות. ואף שאדם מרגיש את הגשמיות ולא מרגיש את הקב''ה - זוהי נקודת הדמיון שאדם לא מרגיש את אמיתת המציאות.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן