הצדיק נמדד לפי דורו - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

יש מרבותינו דורשים אותו לשבחה כל שכן ''שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק, ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום רש''י נתבונן, הרי שבעצם שני הדרשות אמת. שאמנם ביחס לדורו של אברהם אינו נחשב ככלום, אולם ביחס לדורו מעלה גדולה היה להחשב צדיק בב' כווני מחשבות צריך האדם להתהלך לבל ימוט לעולם, כשמתגברים עליו מחשבות יאוש וחלישות הדעת מחסר הצלחתו בעבודתו, יתבונן על שפלות הדור ויחזק עצמו שביחס לדור שכזה יש לו להתעודד, שהרי אם היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, וכשחולפים בראשו מחשבות גאות וגסות רוח להחשיב עצמו ביחס לבני דורו כמעלה שבהם, יתבונן שאם היה בדורות הקודמים שהיו צדיקים וחסידים לא היה נחשב לכלום, כי אפשר שמחמת גאותו היה חודל מכל מעשה טוב בראותו שאינו בין גדולי ארץ. כמה הדברים נכונים לימינו, דור המלא פתויים וגרויים ונסיונות קשים מכל עבר ופנה, ובשל כך בקל להחשב היום בתאר ''צדיק'', כי אם בעבר כדי לזכות לתאר צדיק היה דרוש הרבה מסירות נפש ובטול החמר ויגיעת בשר, הרי שבימינו מסירות נפש על שמירת התורה והמצוות בעז ובגבורה מפני המלעיגים והמלגלגים היא חשובה למאד, כי אנו הלא בנסיונות של גדר ''מחטיאו'' וגדול המחטיאו יותר מההורגו ואם פעם היו לעם ישראל נסיונות של הריגה ושחיטה ושרפה על קדוש ה', קטנים המה ביחס לנסיונות דורנו, שהנם בגדר ''מחטיאו'' שהוא גדול מנסיון של ההורגו

ולפי זה ניחא מה שאמר הכתוב ''והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים ''קדוש'' יאמר לו'' וכי מי יכול לזכות לתאר ''קדוש'' כדי שיהא נותר לחיים בירושלים, והלא אם כן לא שבקת חיי לכל בריה, אלא כל דור לפי מה שהוא. ועוד מעלה נוספת נודעת לדורנו, דור המסים, המכנה בפי חכמינו זכרונם לברכה דור ''עקבתא דמשיחא'', שבמסירות נפשו על שמירת התורה יהא בבחינת ''עקב'' שעליו עומדת כל קומת הגוף, והוא היציבות והבסיס לכל הנטען עליו, כמו כן דורנו יחשב לדור המיצב את כל קודמיו

מצד אחד חיבים אנו לדרש את עצמנו לשבח, כדי לעודד עצמנו לבל נמעד ונפל ברוחנו, אולם מאידך חיבים אנו לזכר שאנו סוף הדורות וקטנים אנו במעלותינו ביחס לרבותינו גדולי הדורות שקדמו לנו

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן