העצה להתבונן אם גדולי ישראל פחדו מאימת המשפט כל שכן אנו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל העצה להתבונן אם גדולי ישראל פחדו מאימת המשפט כל שכן אנו
תוכן עניינים

--------

עוד מהגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ''ל: וכתב הרא''ש בארחותיו (פסקא לא): זכר יום המות תמיד, וצידה לדרך הכן, ושים בין עיניך שני אלה תמיד, ויהיו מזמנים לך ליום הפרוד, ומטתך בדמעה תמסה, ויבהילוך רעיוניך מדי זכרך חרדת רבי יוחנן בן זכאי ז''ל. ונראה דכונת הרא''ש לתן עצות לאדם, היאך יגביר בעצמו את הפחד והיראה מאימת יום הדין, ועל זה אמר: זכר את יום המות וכו'. והוסיף עצה נוספת לכך: התבונן באימה ופחד שהיו לרבי יוחנן בן זכאי, וקח ממנו דוגמא ללמד לידע היאך צריך האדם לפחד מיום הדין, וזו עצה לאדם הפשוט שאינו ירא מהמשפט: ראה היאך ירא וחשש רבי יוחנן בן זכאי מהמשפט. הן אמת שלא צריך ראיות לכך, כי הבריאה בעצמה מעידה על המשפט. מזל דחדש תשרי הוא מאזנים, וכתב הרמב''ן בפרשת אמר: לידע ולהבין כי החדש יעבר במשפט. מזל דחדש אלול הוא בתולה התקרבות לקדשא בריך הוא. המזלות עצמן מעידין על המשפט, אך להאדם הפשוט, שרחוק מהרגשים אלו, הוסיף הרא''ש עצה: התבונן וראה בפחד הגדולים והצדיקים, ומהם תקח מוסר כשני עדים נאמנים להשריש היראה בקרבך, ולאו דוקא רבי יוחנן בן זכאי, אלא כל הראשונים חששו מאימת הדין, וכדאיתא בחז''ל (ב''מ פ''ה), דרב זירא בדק עצמו כל שלשים יום האם ישלט בו אש דגיהנם, ולא הספיקה לו בדיקה אחת, אלא מדי חדש עשה בדיקה נוספת, שמא נכשל בחטא, וכל זה לאחר שצם מאה ימים שלא ישלט בו הגיהנם, ומכל מקום הוסיף לחשש ולבדק עצמו. ואם כן, קח לך פחד הראשונים היאך חיב לירא מיום הדין.

וכן איתא בגמרא ברכות ד, אמר דוד המלך ע''ה (תהלים כז, יג): ''לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים''. ודוד המלך ע''ה היאך אמר כן, והלא אמר (שם פו, ב): ''שמרה נפשי כי חסיד אני''? אמר דוד המלך ע''ה: יודע אני שיש שכר טוב לצדיקים בעולם הבא, אלא איני יודע אם אני ביניהם אם לאו, שמא יגרם החטא. נתבונן נא בפחדו של דוד המלך ע''ה, אף לאחר שהעיד על עצמו שחסיד הוא, מכל מקום חשש שמא לא יזכה לעולם הבא, שיגרם החטא. והסבה לכך כבר בארנו כמה פעמים, שהחטא הוא מחצה המפסקת ומבדלת בין אדם למקום, ולכן, אף על פי שלפי מעשיו חסיד הוא, וראוי שיזכה, מכל מקום, החטא מונע ממנו את העולם הבא. והכי איתא התם, דרבי יעקב רמי כתיב (בראשית כח, טו): ''ואנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך'', וכתיב (שם לב, ז): ''ויירא יעקב מאד'', אלא חשש שמא יגרם החטא. ראויים היו ישראל שיעשו להם נסים בימי עזרא כבימי יהושע, אלא שגרם החטא. ולמוד והתעוררות זו תביא להגביר בקרבו את אימת הדין, והיא הסבה שתביא את המסובב ליראה ופחד מיום הדין.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן