העברת הכנף עם החוטים

תוכן עניינים

--------

אם נחתך הכנף כולו מהטלית עם הציציות שבו, ויש בכנף 6 ס"מ על 6 ס"מ, רשאי לתופרו שוב לטלית. אבל אינו רשאי לתופרו בטלית אחרת, משום שנאמר: "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם", דהיינו שיתן את הציצית בכנף שמאותו בגד, וכנף זה לא היה מאותו בגד בשעת שתלה בו את הציצית. (סימן טו ס"ב. ה"ב א שלט) ועוד, משום שנאמר: "ועשו להם ציצית", דהיינו שציותה התורה לקשור את הציציות בטלית, ובזה תהיה כשרה. ולא שתהא הטלית נעשית מאליה, כמו כאן שלוקח כנף מוכן עם ציציות קשורות ותופרו בטלית. ואמנם במקרה הראשון שחוזר ותופר את הכנף באותה טלית, כיון שמתחילה נעשתה הטלית בהכשר, הרי זה כשר. וכיוצא בזה, טלית עם ארבע ציציות שנקרע כנף אחד ונעשה עגול, שבזה נפטרה הטלית ממצוה, כי יש בה עתה רק שלוש כנפות, אם תיקן את הכנף הקרוע וריבעו, אין צריך להתיר את כל הציציות, כיון שבשעה שנתנם בטלית היו בהכשר. (כן דעת רש"י, סמ"ג, נמוקי יוסף, רבנו שמחה, רבנו ישעיה, מהרי"ל, מהר"י מינץ, הרדב"ז, בית יוסף, ועוד הרבה אחרונים. ה"ב א ריז)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן