הכרה במצבנו תביא להתקדמות בעבודה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ד' הכרה במצבנו תביא להתקדמות בעבודה
תוכן עניינים

--------

הבה נתבונן מהי אותה אהבת ה'.

למה בכלל לאהוב את הקב''ה? מה הסיבה?

התשובה הברורה והפשוטה היא, כי כך הקב''ה אמר! אחת מתרי''ג המצוות [ואנו אומרים זאת שלוש פעמים ביום] היא המצוה: ''ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאודך''. אם כן, הקב''ה אמר שחייבים לאהוב אותו - ממילא חייבים לאהוב אותו!

אבל מעצם מה שהקב''ה אמר לא יוצא כלום! אם אנחנו לא נוביל את עצמנו אל הנקודה, יישאר הציווי בלי קיום.

איך אדם יכול להביא את עצמו למצב של אהבת ה'?

אומרים חז''ל, שישנה אהבה שהיא תלויה בדבר ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה התלויה בדבר פירושה שכשאדם מרגיש שהקב''ה נותן לו, הוא אוהב אותו מחמת הכרת הטוב. אהבה זו היא אהבה מקרית: כשהקב''ה נותן לו - הוא אוהב, וכשלא נותן לו - לא אוהב. זוהי בחינת האהבה שקיימת גם אצל הגויים. גוי נורמלי, אם הוא לא מושחת ויש בו רגש פשוט - אוהב את זה שנותן לו.

אבל אצל היהודי זו אהבה בעצם!

מה הכוונה?

האם אנו מכירים אהבה בעצם? - ודאי! אהבת אב ובן זו אהבה עצמית. ולמה? כי בשורשם הם אחד! הוא יצא ממנו, הבן הנו חלק מההוויה של אביו.

כשמדברים על אהבת ה', כבר כתב הרמב''ם (הל' יסודה''ת פ''ב ה''ב): ''והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד: צמאה נפשי לאלהים לא-ל חי''.

אבל עלינו לזכור שההתבוננות במעשי הקב''ה ובחכמתו, זוהי רק הדרך , התחלת העבודה! אך אין להיעצר שם, אלא יש תמיד להתקדם ולהמשיך הלאה!

נצייר לעצמנו אדם שנוסע לבני-ברק, ואף פעם לא מגיע. הוא תמיד בדרך. מתקשרים אליו ושואלים: ''היכן אתה נמצא?'' ותמיד תשובתו היא: ''אני בדרך''... כבר כמה שנים הוא בדרך.

הנמצא ב''דרך רחוקה'' פטור אמנם מהקרבת קרבן פסח, אבל סוכ''ס הוא לא מגיע לידי בחינה של הקרבה. תמיד הוא נמצא במהלך של ''דרך''.

נכון, יש להתחיל בהתבוננות, כך מתחילים לצאת לדרך, אבל צריכים להמשיך בדרך הזו. ולאן הדרך מובילה? - לאותה נקודה שאדם מגיע לחלק אלו-ק ממעל שבקרבו. אז, כמו שהוא חש את האהבה בין אב לבנו, כך הוא חש את אהבת הקב''ה כלפיו ואת אהבתו כלפי הקב''ה. אבל כדי להגיע לכך ברור שלא מספיק רק לדעת ולהכיר, אלא צריכים להרגיש שאנו חלק אלו-ק ממעל, להרגיש ש''קוב''ה ואורייתא וישראל חד הוא''!

אם אדם לא מרגיש את ה''חד הוא'', אפילו שהוא אוהב את הקב''ה, אבל זוהי אהבה התלויה בדבר. הקב''ה מיטיב עימו, הוא רואה כל מיני השגחות פרטיות והשפעות שהקב''ה נותן לו, ומתוך כך אוהבו. גם הנהגה זו אמיתית היא, אבל אדם כזה נמצא עדיין בדרך!

כדי שיגיע למחוז חפצו, הוא חייב קודם להגיע לנשמה של עצמו. כשיכיר את נשמתו - יחוש נאמנה שהוא חלק אלו-ק ממעל.

ללא הכרה פשוטה שהוא חלק אלו-ק ממעל, כל המצוות שיקיים הן מצוות בגוף, לא בנשמה! והרי מה שנקראים אנו ''בנים'' לקב''ה [''בנים אתם לה' אלוקיכם''], הוא על נשמתנו, לא על גופנו! ממילא, אם חיים אנו עם הגוף ולא עם הנשמה, נעלמת מאיתנו הבחינה של ''בנים'' - כל אותה חביבות שלנו לבורא, שהבורא חביב לנו ואנו חביבים לו. ואין הכוונה שהיא אינה קיימת, אבל מאיתנו היא נעלמת!

אדם חייב קודם להכיר את עצמו, כדי שיוכל לחוש את ה''בן'' שבו! ממילא אהבת ה' שבקרבו תפרוץ החוצה!

כל זמן שאדם עסוק בקיום שכלי של התורה והמצוות, בלי הרגשה של נשמתו - הוא רחוק מהשם ''יהודי'' שבו. הוא עובד את הקב''ה על דרך שגויים עובדים אותו! ודאי שהוא יותר טוב מהגוי, כי לגוי יש שבע מצוות ולו יש תרי''ג, אבל עיקר המכוון של ה''בנים אתם לה' אלוקיכם'' - מה שהוא נקרא יהודי, ששם הוי''ה בקרבו - כל זה נעלם ממנו!

סיכומם של דברים: כל אחד צריך להיות מודע לכך, שאהבת השם היא הבסיס לכל עבודתו, ובלא''ה הריהו ''יתום''! וגם מי שכבר זכה להשיג מדרגה כלשהי באהבת ה', אל יחשוב לעצמו שעבודתו הסתיימה. כי בהחלט יתכן גם מצב חלקי יתמות [ישנו אדם שיש לו אבא ואין לו אמא או הפוך].

כדי שיהיה לנו צמאון לאהבת ה', עלינו להכיר שכל אחד מאיתנו, לא משנה מהי מדרגתו, יש לו בחינה של יתום - גמור או חלקי.

יעזרנו הקב''ה שכל מעשינו ודברינו כאן יהיו למען שמו ית', ויזכה כל אחד ואחד להתקרב לבוראו באמת.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן