היתר של בושה רק בשב ואל תעשה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שלחן ערוך המדות - ב היתר של בושה רק בשב ואל תעשה
תוכן עניינים

--------

י. היתר זה של אינה לפי כבודו הוא רק כשביטול עשיית החסד נעשה בשב ואל תעשה, כגון פטור השבת אבידה שאינה לכבודו, שביטול המצוה נעשה באי עשייה. או פטור של זקן ואינה לפי כבודו בפריקה או בטעינה, שמבטל את המצוה משום כבודו בשב ואל תעשה. אך בקום עשה, אסור לו לבטל את החסד. ולכן אם כגון זקוקים לנוכחותו לצורך אסיפה, ואסיפה זו אינה לכבודו. ובאו וקיימו את האסיפה במקומו. אסור לו לעזוב את המקום, שעזיבתו היא קום עשה לבטל את עשיית החסד.

{(((היתר של זקן דוקא בשב ואל תעשה)))

י. כן מבואר במסכת ברכות (דף כ רע"א) וכדפירש"י שם (ד"ה שב ואל תעשה) גבי השבת אבידה, דהיתר של כבוד הבריות הנאמר בה, הוא בשב ואל תעשה. וכרש"י כתב בפסקי הרי"ד (שם) ובערוך (ערך שב) וכ"כ שם תוס' (ד"ה שב ואל תעשה) ועוד כ"כ תוס' (ב"מ דף ל ע"ב ד"ה אלא לזקן). וכ"כ בספר המאורות (ברכות יט ע"ב ד"ה המוצא כלאים) וגמרינן מהא דשב ואל תעשה שאני, ודחינן מצות עשה דתורה, כגון שופר, ולולב, וכיוצא בהן, משום כבוד הבריות. עכ"ל. וכ"כ הראבי"ה (סימן ס) בשב ואל תעשה, או בהפסד ממון, חיישינן לכבוד הבריות. עכ"ל. וכן מבואר במאירי (מגילה דף ג ע"א ד"ה קריאת המגילה) ודוקא בשב ואל תעשה. וכ"כ הריטב"א (מגילה דף ג ע"ב ד"ה והא) דהיתר זקן ואינה לפי כבודו דוקא בשב ואל תעשה. וכן מבואר לו עוד בחידושיו לבב"מ (דף ל ע"ב ד"ה אלא) שמשום כבודו רק בשב ואל תעשה, אא"כ הוא כבוד מת. ע"ש. וכ"כ שו"ת פרי יצחק (ח"א סי' נב ד"ה ולכן נלע"ד).}

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן