החיוב לפעול להשיג מידה זו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שלחן ערוך המדות - ב החיוב לפעול להשיג מידה זו
תוכן עניינים

--------

ה. אף על פי שחיוב זה הינו דרגה גבוהה ועצומה עד מאוד, וכמעט אין מי שבא לידי מידה זו. מכל מקום החיוב הוא לפעול כדי להגיע לידי קיום חיוב זה, והעובד על עצמו וטורח כדי להשלים חיובו, אף על פי שלבסוף לא הגיע לידי מידה זו, הרי שקיים את חיובו. ועל כן העמל להשלים עצמו בחיוב זה, לא יתבע על כך שכעת אינו חש רגש כזה של אהבה לזולת, או בעת שלא נהג עם רעהו כפי חיוב מעשי האהבה, כיון שטורח הוא בהשגת מדה זו. ועל כגון זה אמרו חכמינו רחמנא ליבא בעי.

{ה. כאשר מבואר יסוד זה בשו"ע המדות (שער המדות חלק ההלכה סעיף ו עמ' כ) קחנו משם, ואין צורך לכפול את הדברים. ועוד ראה בזה להלן (סימן ג סעיף יז אות ג והלאה) בתוספת ביאור והרחבה יסוד זה, צדדים ופנים חדשים. }

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן