האמונה - שירת החיים של היהודי - מהאדמור מסלונים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל האמונה - שירת החיים של היהודי - מהאדמור מסלונים
תוכן עניינים

--------

האמונה היא סוד קיומו ונשמת אפו של יהודי. כאויר לנשימה, שבלעדיו אין לשום חי זכות קיום עלי אדמות, כן היא האמונה ליהודי המאמין. בלתי האמונה, אין לו כל קיום רוחני אפלו שעה מועטת, כי היא מקור חיותו הרוחנית, והיא נשמת התורה, המצוות וכל היהדות.

האמונה, תמציתה בצו החיים של יהודי: ''שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד''. הפסוק הזה הוא נשמת כל היהדות, והוא שירת חייו של היהודי. את חייו מתחיל בפסוק זה, בהיכנסו בבריתו של אברהם אבינו משמיעים באזניו קריאה קדושה זו, וגם טרם לכן חוזרים כל לילה ליד מטתו את שורש אמונתנו כי ה' אלהינו ה' אחד. כשאך מתחיל לדבר, מלמדים אותו פסוק זה (סוכה מ''ב), ואחר כך כל ימיו פותח ומסיים את יומו בקריאת שמע. אשרינו שאנו משכימים ומעריבים ומייחדים שמך בכל יום וקוראים פעמים באהבה ביום הקדוש, אחרי הטהרו לפני ה', מסיים את היום בקבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע. וכאשר עובר לעולם העליון וגומר תפקידו בעולמו, בטרם תאפס נשימתו, יסיים בה את שירת חייו בקריאת האמונה כי ה' אחד.

האמונה היא מזבח האהבה עליה שפכו דמם מליוני יהודים, והקטירו נשמתם כשפיהם מלא בשירת חייהם, בהכרזת ''שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד''. באש קדש זאת עלו על המוקד. גם כשנתנה להם האפשרות לחיות חיים מאושרים בעלמא הדין, לא ניתקו עצמם משורש האמונה ולו למראית עין. ומים רבים לא יוכלו לכבות את ניצוץ האמונה בלב יהודי, אפילו זה השקוע בעמקי שאול.

האמונה היא שירת החיים בעיתים המאושרים, עת מתרפק על אביו שבשמים מתוך הרגשת ''אם אסק שמים שם אתה'', ועמה הוא חי בעתים החשוכים ביותר, גם כאשר עולמו חשך בעדו וברגעים הטראגיים ביותר, מברך איש יהודי בכל לב: ''ברוך דין האמת'', ומצהיר כי הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול'' (דברים לב), ומרגיש כי גם כאשר ''ואציעה שאול - הנך '' וגם כי ''אשכנה באחרית ים - גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך'' (תהלים קלט)

האמונה היא אושר החיים. בעת שהקדוש ברוך הוא מאיר ליהודי באור האמונה הזכה והבהירה, אין קץ לאושרו. בה הוא מרגיש את האושר הנעלה ביותר, וכל תענוגי עולם לא ישוו לתענוג העילאי הזה. ומה מאוד הוא אומלל בעת אשר עננים שחורים יכסו עליו את אור האמונה, וריגשי בדידות וניתוק מאביו שבשמים מעיקים על לבו עד דכדוכה של נפש.

האמונה הזכה והטהורה, נותנת ליהודי מבט מיוחד על כל הבריאה. הוא רואה את הבורא יתברך שמו מתוכה, מהשמים ושמי השמים, ומן הארץ וכל אשר עליהן, מכולם ירגיש את כח הפועל בנפעל, ואיך שאתה מחיה את כולם. ובאור האמונה ישמע את שירת הבריאה היוצאת מכל נברא.

האמונה מאירה את נשמתו של היהודי. היא שולחת קרני אור בתורתו, תפילתו ועבודתו. וגם בכל עניני הארציות והחמריות היא מאירה מכבודו יתברך. האמונה פותחת לפניו שערי מתיקות וערבות, בשבתות ומועדים, ובקיום המצות, ולהנות מזיו השכינה מעין עולם הבא.

האמונה הטהורה נותנת ליהודי חזון ותוכן חיים, ומעניקה לו תחושה עילאית להרגיש את יעודו המיוחד בחייו, ואת השליחות העליונה שעליו למלא. שעל כגון דא אמרו חז''ל (במדבר רבה פט''ז): אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח הממלא שליחותו. ובכח עילאי זה מתגבר על כל מכשולי החיים.

--- אשרי העם שככה לו ---

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן