האמונה ביכלת ה' מחיבת גם כשהמציאות מראה את ההפך הגמור - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א האמונה ביכלת ה' מחיבת גם כשהמציאות מראה את ההפך הגמור - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

ובאמת קשיא טובא, וכי שרה שרוח הקדש שלה יותר מאברהם - כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה - פקפקה בהבטחת ה'? ונראה על פי מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה: ''והנה שלשה אנשים'' למה כתב אנשים והלא מלאכים היו? אלא לפי שנדמו לו כאנשים, וגם אחר בשורת הזרע לא חשבו שהם מלאכים, שהרי אחרי שהלכו ממנו האנשים כתוב: ''ואברהם הלך עמם לשלחם'', וכתב רש''י, ''ללוותם כסבור אנשים הם''. ולכן חשבה שרה שאין זה מלאך אלא ברכת אורח ולכן לגלגה. ואם תקשה לפי זה למה הקפיד הקדוש ברוך הוא עליה וכי אם יבוא סתם אדם ויאמר לאשה בת תשעים שכבר חדל להיות לה ארח כנשים ''יהי רצון שתזכי לבן'', וכי חסרון אמונה הוא אם תלגלג עליו? אלא נלמד מכאן חזוק גדול לאמונה, וכך מסביר הרב הצדיק יחזקאל לוינשטיין שנדפסו שיחותיו בספר ''אור יחזקאל'', שהקפיד הקדוש ברוך הוא עליה שהיה עליה לדעת שאין שום טבע בעולם ולא שום מקריות, ומה שנהוג בעולם שאשה צעירה יולדת וזקנה לא, זה לא בגלל שכך טבע העולם אלא בגלל שכך רצון ה', ואם היה רצון ה' להפך יהיה להפך, כענין שאמרו ''מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחמץ וידליק''. ולכן הקפיד ה', משום שלא משנה מי הוא המבטיח בין מלאך בין אדם פשוט, חיב אדם לענות על ברכתו אמן, והדברים נוקבים ומחיבים מאד. ועין בספר הנאמר למעלה שהסביר זאת בהרחבה.

או אפשר לישב קשיא הנאמר למעלה שהקשינו למה צחקה שרה, וכי פקפקה על הבטחת ה', על דרך מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (בב''מ דף פ''ז) שבתחלה אמר אברהם ''ואקחה פת לחם'', ולבסוף כתוב ''ואל הבקר וכו' חמאה'' וכו', ו''לחם'' לא נזכר שהביא להם. ותרצו בגמרא שפרסה נדה, שחזר לה ארח כנשים אותו יום ונטמאת העסה, ולכן הקפיד עליה ה', שהלא ראתה הנס שאחר שחדל להיות לה ארח כנשים פתאום פרסה נדה, אם כן בודאי, אם נתקים בה הנס הראשון בודאי יתקים בה הנס האחרון שתזכה לבן.

ותכחש שרה לאמר לא צחקתי (יח, טו)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן