הַאִם יֵשׁ לָחוּשׁ לְמַלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בָּרַבִּים כַּאֲשֶׁר נִמְנָע הָאָדָם מִלִּתֵּן יָד לְאִשָּׁה וּבִפְרָט כְּשֶׁהִקְדִּימָה הִיא לְהוֹשִׁיט לוֹ יָדָהּ?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת הַאִם יֵשׁ לָחוּשׁ לְמַלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בָּרַבִּים כַּאֲשֶׁר נִמְנָע הָאָדָם מִלִּתֵּן יָד לְאִשָּׁה וּבִפְרָט כְּשֶׁהִקְדִּימָה הִיא לְהוֹשִׁיט לוֹ יָדָהּ?
תוכן עניינים

--------

על שאלה זו ענה מרן הסטייפלר במכתביו (קסד, קסג, קסה):

בדבר נתינת יד לאשה, אין ספק כי הוא איסור גמור דכל קריבה לערוה אסורה, ולהרמב''ם ז''ל בספר המצוות מצוה ל''ת שנ''ג, והסמ''ג הוא ל''ת מדאורייתא, ולהרמב''ן ז''ל בהשגותיו הוא מדרבנן, ועל כל פנים אין בזה שום היתר, ומי הוא זה שיאמר זכיתי למדרגת רב שמואל ב''ר יצחק או מדרגת עולא.

ואומרים בשם מרן החזו''א זצללה''ה שאמר שזהו בדין ''יהרג ואל יעבור'', ככל אביזרייהו דעריות.

ואין נפקא מינא בין נשואה לבלתי נשואה כיון שהבלתי נשואה גם כן ערוה מחמת נדה, וגם בפנויה וטהורה אכתי איכא איסורא מ''ונשמרתם מכל דבר רע'' שלא יהרהר כו', ומי יאמר זכיתי לבי שלא יגרום לו שום הרהור כלל.

ומה שכתבת שכאשר האשה מגישה מקודם את ידה איכא בזה משום מלבין ברבים אם לא יתן, ח''ו לומר כן דאפילו ודאי תתבייש ברבים אין בזה שום צד היתר במה שהאחד יתבייש מחמת מניעת עבירה, ואמרו חז''ל המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק, ורב אדא ב''א קרע כרבלתא בשוקא שהיה שוה ד' מאות זוז מאשה אחת, בפ' ג' דברכות.

במקרה שיהיה נמצא במצב בלתי נעים ע''י מניעת יד יכול לומר לאשה: מסתמא אין את יודעת שיש בזה איסור אבל אסור הוא ע''פ תורה''ק.

עוד כתב הרב במכתב נוסף:

...וזה שקר גמור, כי לא ימלט שאיש צעיר יגע באשה ולא יגרום לו שום חימום ר''ל או איזו הרגשת הנאה מעריות ר''ל, ובזכרוני שכבר רמזתי במכתבי הראשון דאין לנו ההיא דעולא בסוף קידושין בזמנינו.

על מה שכתבתי דלא שייך כלל וכלל מלבין פני האשה במה שהיא מתביישת על מניעת נתינת היד שהיא עבירה, פטפט הכותב דברים שאסור לשומען וכתב דיש כאן גדול כבוד הבריות שדוחה אפילו בקום ועשה לאיסור דרבנן כההיא דאו''ח סי' י''ג במצא בשבת בכרמלית שנפסקה ציציתו.

ואסור לומר דברים הללו וכו', ועיי''ש שהאריך בדבר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן