ד. מעידת ישראל בעגל ודוד בבת שבע - להורות כחה של תשובה לרבים וליחיד

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות ד. מעידת ישראל בעגל ודוד בבת שבע - להורות כחה של תשובה לרבים וליחיד
תוכן עניינים

--------

ונראה שבעצם תמיהתנו הראשונה הכיצד מעדו ישראל בעוון העגל, זוהי הרגשת הגמרא בע''ז דף ד' ע''ב: אמר רבי יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, ופירש רש''י: כלומר גבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם, אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא לא אשוב - שלא יקבלני [הבורא בתשובה], אומרים צא ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה.

ועוד שם בגמרא: והיינו דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראויין לאותו מעשה, לא דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב: ''ולבי חלל בקרבי'', ולא ישראל ראויין לאותו מעשה דכתיב: ''מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים'', ופירש רש''י: בסיני נאמר, אלמא גבורים ואמיצי לבב ביראתם היו. ועוד שם בגמרא בהמשך דברי רשב''י: ואלא למה עשו? לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד, ואם חטאו ציבור אומרים להם לכו אצל ציבור. ועיין שם בהמשך הגמרא: רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב ''נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על'' - נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה.

ולכאורה מדרש חז''ל הוא מדרש פליאה. מגלים לנו חז''ל שבעצם לא היה מגיע לדוד המלך, עליו השלום, להכשל בחטא. ובאמת פשוט הוא: מי לנו צדיק וחסיד, בעל רוח הקודש, כדוד המלך, עליו השלום? ואיך לא ישמרוהו משמים מחטא אחר שהוא כל כך משתדל לירא את ה' ולעבדו בלבב שלם? והלא הבא ליטהר מסייעין אותו, וכל שכן שלא מכשילין אותו, כי הרי אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים בענייני מאכל אסור וכדומה, וכל שכן שלא בדבר מכוער כעריות, ועוד החמור שבעריות - אשת איש.

ועוד, הלא אמרו חז''ל (יומא לח ע''ב): מי שרוב ימיו עברו עליו בלא עבירה - שמור הוא מן השמים מן החטא לכל ימיו. ואם כן, למה משמים זימנו לו, לדוד, להכשל בחטא זה?

ועל כך באה תשובת רשב''י: כדי להורות תשובה ליחיד.

והוא, כאמור, פלא! וכי בשביל שרצה הקדוש ברוך הוא ללמדנו שמועילה תשובה, וישנה מצות התשובה, צריך היה להכשיל את דוד המלך, עליו השלום, בחטא אשת איש? שכך בכל אופן נראה מפשט הפסוקים, ואף שדרשו בתורה שבעל פה (שבת נו ע''א): כל האומר דוד חטא - טועה, (ועיין שם במהרש''א, וכן במהרש''א ע''ז דף ד' דהמעשה היה במחשבת איסור, ובזה כן חטא דוד), אולם לרשב''י כאן במס' ע''ז דף ד' בסברתו זו שמביאה הגמ' עתה, אין זה הטעם אלא כפשוטו, דגם אם נאמר שדוד חטא - טעם אחר היה לכך, שבעצם יש בו זכות על דוד יותר מכל זכות אחרת, והוא, שכפה ה' עליו את יצרו לחטוא.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן