ד. לכל אדם תפקיד משלו - אור לנתיבתי

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אור לנתיבתי ד. לכל אדם תפקיד משלו - אור לנתיבתי
תוכן עניינים

--------

בכל יום אומרים אנו: ''אהבת עולם אהבתנו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו'', ומסיימים הברכה בשם ומלכות: ''אוהב עמו ישראל''.

מחובתנו להאמין כי הבורא הוא שופט צדק, א-ל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, ועוד נאמר (ירמיה לב, יט) ''גדול העצה ורב העליליה וגו' לתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו''. וצידוק הדין מחוייב הוא כלפי הנהגת הקב''ה עם הכלל והפרט להאמין שהכל בצדק וביושר בהנהגתו עמנו בין בענייני החומר ובין בענייני הרוח. כי אהבת הקב''ה לעמו היא שווה לכולם, וכמאמר רבי מאיר (קידושין ל''ו ע''א) שהלכה כמותו בעניין זה שאמר בין בשעה שעושים רצונו של מקום ובין כשאין עושין רצונו של מקום קרויים בנים (ראה שו''ת הרשב''א ח''א סימן קצ''ד וסימן רמ''ב).

ואם כן בהכרח מחוייבים אנו להאמין שכל השינויים בהנהגת ה' עם בני האדם שהזכרנום לעיל הינם מוכרחים על פי הצדק והיושר, והוא על פי דרכיו ומעלליו של האדם, כי לא יתכן שיפלה הקב''ה לזה לבראותו בתנאים המובילים להיות צדיק ולשני בתנאים המובילים להיות רשע, האחד ייברא במזג קר ללא רתיחת דמים לעבירה והשני ייברא ''איש הדמים'', שיצרו בוער בו כארס של עכנאי לכעס ולתאווה, והלא הנתונים ביניהם קיצוניים מאוד, היכן הצדק במשפטם של אלו לתובעם את אותן תביעות שהנתונים בין שניהם שונים לחלוטין.

ובכן לפני שנבוא לנסות ואולי ליכנס כטיפה מן הים ל''כבשי דרחמנא'' בביאור הנהגה זו, עלינו להקדים שאין הביאור שיבוא בזה הוא כאילו והגענו לעומק דעתו של הבורא, חלילה וחלילה, ''כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם'' (ישעיה נה, ט), עלינו להבין שאין לנו שום השגה בדרכי שמים היאך ולמה מנהיג הוא בריותיו כפי שמנהיגם. ומה שעלינו להסיק בראותנו הנהגת ה' ואופן יצירתו את בריותיו הוא שלכל אחד יש תפקיד בעולמו, וכל אחד העולם נברא בשבילו - בשבילו ממש כפשוטו, לכל אדם יש תפקיד בעולם שיכול רק הוא לעשותו בלבד, ולא יוכל אפילו הצדיק הגדול ביותר לעשות תפקידו של זולתו שיהיה האיש הפשוט ביותר, וכלשון האר''י הקדוש (מובא גם בספר רחוה''נ להרש''ש דף ג' ע''ד) ותתקן החלבנה מה שלא תתקן הלבונה, דהיינו גם אדם שהוא בחינת ''חלבנה'' שהיא מעלה ריח רע יש לו תפקיד שלא יוכל עשותו גם צדיק שהוא בחינת ''לבונה'', ועיי''ש בדבריו שאין אדם דומה לחבירו כלל. אזי יצא לנו ברור שכל אדם נולד עם תנאים בהתאם לתפקידו שלו.

הצדיק וגדול הדור יש לו תפקיד משלו, ובמקביל לתפקידו יש לו את הניסיונות שלו, יש לו את הקשיים וההתמודדויות שלו, וכמו כן האיש הפשוט יש לו תפקיד משלו, ובהתאם לתפקידו נולד הוא עם תנאים המתאימים לתפקידו, לניסיונות וההתמודדויות שהוא נצרך לעבור.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן