ד. ב' מטרות ליסורים, האחת להביא לידי כניעה, ושנית כדי לרומם את האדם ולהביאו להשגות נשגבות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות ד. ב' מטרות ליסורים, האחת להביא לידי כניעה, ושנית כדי לרומם את האדם ולהביאו להשגות נשגבות
תוכן עניינים

--------

אמר רבי שמעון בר יוחאי (ברכות ה' ע''א):

ג' מתנות טובות נתן הקב''ה לישראל, וכולם לא ניתנו אלא על ידי יסורים: תורה, עולם הבא וארץ ישראל.

שתי מטרות ישנם ליסורים, האחת היא כדי להכניע את החוטא כדי שישוב בתשובה. כי בעצם כל חטא נובע מגאווה, שהרי לו היה האדם מכיר בהכרה מלאה באפסיותו הגמורה, וכי הוא תלוי בכל מכל בבורא עד כדי נשימה באפיו בכל רגע, לא היה מעיז לחטוא, שהרי הינו נצרך לבורא, אלא שהאדם מתחילה שוכח את תלותו בבורא ונדמה לו שאינו תלוי אלא בעצמו ומכוחו הוא מתפקד, ולכך אינו מתבטל לרצון ה', וזו שמביאתו לידי גאוות ''כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה'' המביאתו להתנכר לגמרי לה', וכנאמר שם (דברים ח, יד): ''ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך'', דהיינו מתחילה השכחה מביאתו לגאווה והגאווה להתנכרות, ועל זה מתכוון הפסוק: ''ושכחת את ה' אלוקיך'', ומכך יש לו את האומץ אף לחטוא, ולכך באים היסורים המכניעים את גאוות ''כחי ועוצם ידי'', ונזכר האדם שתלותו היא בבורא ואז בוש הוא ממעשיו, מתחרט עליהם ועוזבם, כך שהיסורים המה למטרת חינוך.

ואף באומות העולם כן הוא כדי שידעו את ה', וכנאמר (שמות ז, ה): ''וידעו מצרים כי אני ה''', הרי שרצון ה' בייסרו אפילו את הגויים הוא לתכלית שידעו אותו ולא לנקמה בעלמא, אלא שעם בני ישראל ישנה עוד הנהגה של ''וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו'' (דברים ח, ה), שהוא ענין השגחה פרטית שמצווים אנו להאמין בה, והיא נחמתנו בייסורינו - שאין באומות העולם, אולם מטרת ידיעת ה' זו מטרה גם בייסורי הגויים להכניעם מגאוותם ולהביאם לידיעה שאין כח ככח הבורא, וכנאמר (שמות ט, יד): ''למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ'', כי זו חובתם להאמין בזה לכל הפחות, והיסורים שמביא עליהם הבורא הוא המביא אותם לתכלית זו.

אולם יש ומטרת היסורים אינם על עוון, אלא כדי לרומם את האדם למדריגות והשגות גבוהות שלא היה יכול להשיגם אלמלי הסבל והנסיון, וכמו שיבואר עוד להלן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן