דין כלי שמלאכתו להיתר

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטלו לכל צורך, כמו: לסידור הבית, מחמה לצל שלא יתקלקל, שלא יגנב וכיוצא, אבל ללא שום צורך כלל, אסור. על כן, אין להזיז כסא, מפתח וכיוצא, ללא שום צורך. { כן פסקו: הרמב''ם, רש''י, הרשב''א, הר''ן, ריא''ז, המאירי, הרמ''ך, ארחות חיים ועוד. וכתב המגיד משנה שהמתירים אין להם על מה שיסמוכו. וכך פסק מרן בשלחן ערוך (סימן שח סעיף ד), וכן דעת הרמ''א, הזכרונות, הלבוש, מעשה רוקח, הגר''א, הגר''ז, היעב''ץ, השל''ה, תפארת ישראל, מאמר מרדכי, חיי אדם, בן איש חי, שלחן עצי שיטים, גדולות אלישע, מנחת שבת, קצור שו''ע גנצפריד, המנורה הטהורה, קצות השלחן, כף החיים, דברי שלום, שמירת שבת כהלכתה ועוד. וכתב בערוך השלחן, ומי יבוא להקל בדבר שהבית יוסף פסק להחמיר, ואין מי שחולק עליו. (שבת ג א)}

לאור האמור, בשעת הסעודה אין להתעסק בכלים שעל השולחן ולהזיזם שלא לצורך כלל. אולם מי שידיו עסקניות, ומשחק בכפות ומזלגות כדי להשקיט את העצבים שלו, יש לו על מה לסמוך. (שבת ג ז)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן