דבר תורה קצר על פרשת וישב

תוכן עניינים

--------

{"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֵשָׂו אָחִיו אַרְצָה שֵׂעִיר שְׂדֵה אֱדוֹם" (לב, ד) }

אומר רש"י "מלאכים" - מלאכים ממש.

יש פה רמז בראשי תיבות- ממ"ש - "{מ}לאכים {מ}מצוות {ש}עשה" כמו שאמרו בפרקי אבות "העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד" (פ"ד מי"א) ופירש רבי עובדיה מברטנורא - מלאך המליץ טוב.

למה רש"י הסביר דוקא מלאכים, למה לא בני אדם? ומתרצים על פי דברי אביי (סוכה נו ע"ב) - "אוי לרשע אוי לשכנו", אם ישלח בני אדם שיהיו בחברת עשיו וחיליו אז הם יתקלקלו לכן שלח מלאכים שלא שייך אצלם להידרדר מעשיו (כי אין להם יצר הרע) לכן רש"י הסביר מלאכים ממש.

* * *

{"וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן" (לז, א)}

פירש רש"י – "ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף".

כלומר שלא ניתן ליעקב לנוח. וכאן נשאלת השאלה למה לא יכול לקבל שלווה ומנוחה, הרי המשנה אומרת במסכת פאה (פ"א מ"א) - שיש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, לפחות שבזכות הפירות יוכל יעקב לנוח, שהרי ודאי קיים את המצוות הללו (שהרי אמרו חז"ל שהאבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה וכמו שהגמ' אומרת [יומא כח ע"ב] שאברהם אבינו קיים מצות עירוב תבשילין שזו מצוה דרבנן)?

אלא יש לומר ש"קרן" פירושו שכר על המצוה עצמה ולעומת זאת "פירות" הם שכר על קשיים שהיו לקראת המצוה, ממילא קשיים אלו באים על ידי היצר הרע שמנסה למנוע מהאדם את קיום המצוה.

וקשיים אלו הם רק מתי שאדם בא לעשות מצוה ויש לו נסיונות, ומי שאינו מצווֶּה אין היצר הרע משקיע בו כל כך הרבה כוחות לעצור בעדו, (וכפירוש התוס' בקידושין [לא ע"א] על הגמרא גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה "דמי שמצווה ועושה עדיף לפי שדואג ומצטער יותר פן יעבור ממי שאין מצווה שיש לו פת בסלו שאם ירצה יניח); ולפי זה מובן שהרי יעקב לא היה מצווֶּה מפני שקיים את המצוות לפני מתן תורה, לכן לא מגיע לו פירות שבעבורם יוכל לשבת בשלווה. (מעינה של תורה)

* * *

{"וְלֹא זָכַר שַׂר הַמַּשְׁקִים אֶת יוֹסֵף וַיִּשְׁכָּחֵהוּ" (מ, כג)}

מסביר רש"י - יוסף נענש עוד שנתיים בכלא מפני שבטח בשר המשקים ולא בקב"ה.

אדם ששם מבטחו בה' ללא חששות זוכה ורצונו מתקיים.

לפנינו מעשה על מעלת הביטחון:

מסופר על הסבא מנוברדוק שלילה אחד למד תורה בבית לאור נר יחידי, ישב ולמד הרב עד שנכבה הנר והוא מאד הצטער על שנגרם לו ביטול תורה.

אמר הרב בלבו – "ה' יזמן לי כל צורכי". קם ופתח את הדלת והנה ראה שניצב מולו אדם עם נר בידו, וקיבל את הנר מידו ומיד התיישב ללמוד.

את שאריות הנר, השאיר להראות לתלמידיו כמה גדולה מידת הביטחון. לאחר כמה שנים פרצה שריפה בעיר ושרפה גם את ביתו וחפציו של הסבא מנוברדוק וביניהם את הנר.

אמר הסבא לתלמידיו לומדים מהמקרה הזה שלא צריך ראיות למידת הביטחון, בה' - צריך לבטוח בלי שום הוכחות. (וקראת לשבת עונג)

* * *

{"וְהִנֵּה שֶׁבַע פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן מִן הַיְאֹר רָעוֹת מַרְאֶה וְדַקּוֹת בָּשָׂר וַתַּעֲמֹדְנָה אֵצֶל הַפָּרוֹת עַל שְׂפַת הַיְאֹר" (מא, ג)}

אומר השפת אמת שבפסוק זה יש רמז לשיטת עבודתו של היצר הרע על האדם:

בתחילה הוא נדמה לאדם כעובר אוֹרח, אחר כך מתקדם ובא אליו כאוֹרֵח ולבסוף הוא נעשה בעל הבית ומושל בו.

שבע הפרות הרעות הם מסמלות, את הכוח של היצר הרע, בהתחלה הן "עולות" - לאט לאט ומתקרבות, אחר כך "ותעמדנה אצל" - הן מתדבקות כאוֹרֵח, עד שלבסוף "ותאכלנה" הן בולעות את האדם לחלוטין.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן