דבר תורה קצר על פרשת ויקרא

תוכן עניינים

--------

{"וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר" (א, א)}

התורה אומרת שהאדם בעצמו צריך להביא את קורבנו, ושלא יביא את הקורבן על ידי שליח, וזאת משום שאז יראה מה עושים לבהמה ויחשוב שכך היו אמורים לעשות לו על עבירתו שחטא, ויתוודה על חטאו ויחזור בתשובה. המשיל זאת המגיד מדובנא- לרועה צאן שהלך מחוץ לעיר, והסתובב באזור המלוכה, איפה שיש למלך גנים מפוארים של אילנות מגוונים ויפים. ולכמה דקות הרועה נח על אחת האבנים, ושראו זאת הצאן התחילו מיד להשתולל ולעשות שפטים בדשא והעצים...

מיד שראה זאת המלך דרך החלון, שלח שליחים לכלוא את הצאן והבקר שראה הרועה את הצאן כלוא החל לנוס על רגליו כל עוד נפשו בו...

הגיע לחבריו וסיפר להם על הנעשה לצאנו, והם יעצו לו עצה:

"תביא למלך מתנה, בקש ממנו מחילה ואז הוא יראה את צערך וישיבם לך!"

וכך עשה לקח איתו מתנה מכובדת, הגיע לארמון, אך השומרים הודיעו לו: "המלך לא נמצא, האם ברצונך למסור לו משהו?"

ענה להם הרועה צאן- "כן, אם תוכלו למסור לו את המתנה שהבאתי לו, תמסרו לו שהיא ממני..."

ששמע זאת המלך ושמע את שהיה, כעס מאד ואמר- "אני רציתי את סליחתו, את המתנה שלו כלל אינני צריך, מגיע לו עונש על חוצפה זו!" הנמשל- שהקב"ה בכלל לא צריך את הקורבן, מביאים אותו משום שעל ידי שנחסר ממון מכיסנו יבוא לנו צער ויכפר על העבירה, אבל העיקר היא בקשת המחילה והחזרה בתשובה.

ולכן האדם בעצמו צריך לבוא ולהתוודות על חטאו ולא לשלוח שליחים.

* * *

{"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא בִשְׁגָגָה מִכֹּל מִצְוֹת ה' אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְעָשָׂה מֵאַחַת מֵהֵנָּה" (ד, א-ב)}

פירוש הפסוק, אומר המגיד מדובנא בספרו משלי יעקב- שאם אדם חטא בשוגג, זה אות ששגג בכל מצוות ה', שלא עשה את כולם כראוי ולכן ה' לא שמרו מלחטוא. וזה גם הפירוש של מה שאומרים חז"ל שיתוודה בערב יום הכיפורים, "מודה אני, כל רע שעשיתי לפניך, בדרך רע הייתי עומד.

נותן המגיד מדובנא משל להסבר העניין-

משל לאחד שהיה קונה גניבות וגזלות מיד הגנבים והגזלנים, והיה עומד במקום שהגנבים והגזלנים מצויים שם, עבור שאם יגנבו סחורה יהיה הוא הראשון שיקדים ויקנה מהם.

פעם עמד וחיכה במקום ההוא, אך לרוע מזלו באו שודדים ובזזו כל אשר לו...

ואז עמד והתודה- "מי גרם לי כל זאת? הוא מה שעמדתי על דרך רע, לכן עלתה לי הרעה הזאת".

הנמשל: כבר נאמר: "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים", בתנאי:

"למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם", כלומר, שלא יתערב זר במעשיהם הטובים שאם הם שומרים את המצוות בשלמותן, אז ממילא

תהיה להם סייעתא דשמיא שלא יחטאו בשוגג.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן