דבר תורה קצר על הקדמה

תוכן עניינים

--------

"אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו", על אשר זיכני לחסות ולהסתופף בין ברכי תלמידי חכמים ולינוק מהם דברי קדושה ולשאוב דרכי טהרה.

זכיתי במשך השנים האחרונות לשמוע דרשות ודברי אגדה על סדר פרשיות השבוע והמועדים, ומידי פעם כתבתים וכן עיינתי בספרים שבהם חידושים נפלאים ומתוקים, ולאחר זמן נצנצה מחשבה בליבי לערוך מחדש את כל החידושים ולהעלותם על גבי הכתב למען יזכו רבים ליהנות מזיו התורה הקדושה; ובפרט שהדברים נאספו מכמה וכמה דרשות שאין מי שאסף אותם וחיברם בספר וחבל שדברי תורה יהיו נשכחים עם הזמן.

וכבר ידוע גודל אמירת דברי תורה על שלחן השבת והחג כשכל המשפחה נאספים ונקבצים אל מקום אחד ושומעים הם מפי אבי המשפחה, חידושים וסיפורי צדיקים כמה שהדבר חשוב. על כן חשבתי בעזרת ה' יתברך להוציא לאור ספר שבו לקט חידושי תורה בענייני המועדים, וכל זאת למען זיכוי הרבים כדי שכל אחד ואחד גם אם איננו שוקד על התורה אלא עובד עבודת כפיים, יוכל לעיין ולקרוא לו ולבני ביתו אמרות טהורות ונפלאות.

קראתי הספר בשם "מיד מלכים", כמאמר הקדמונים שיש למחבר לרמוז שמו בשם הספר (עי' בהקדמת הרוקח לספרו, ושם הגדולים לחיד"א מערכת ספרים ערך ספר הזכרונות):

"מיד" - ראשי תיבות "{מ}את {י}וסף {ד}הן", וקראתיו "מיד מלכים" על שם "מאן מלכי - רבנן" (עיין מהרש"א בחידושי אגדות למסכת ברכות דף ד ע"א ד"ה נגד מלכים וכו') אלו הת"ח שפיהם פה מפיק מרגליות ואור התורה זורח על ראשם ככתר בראש המלך;

אכן כוונתי שיקראו בספר מידי שבת בשבתו על שלחן השבת וישמעו חידושי תורה, ולכן קראתיו "מיד מלכים" שהשבת קרויה מלכה. (וכן "מיד" בגימטרייא חמשים וארבע, כנגד חמשים וארבע פרשיות התורה).

בראש ובראשונה ברצוני להודות להורי היקרים ר' ניסים דהן ומרים דהן הי"ו על אשר גידלוני מעודי ועד היום הזה ולא חשכו ממני מאומה ומעודדים אותי וממריצים אותי להתעלות מעלה מעלה בתורה ויראת שמים. הקב"ה ישלם פעלם ותהי משכורתם שלמה מאת ה' שיזכו לראות ולרוות נחת ממני ומכל יוצאי חלציהם מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא עדי זקנה ושיבה ואחרית שלום אמן.

וכן הכרת תודה לשאר בני משפחתי שסייעו בעריכת הספר, אחותי אודליה שתחיה ואחי היקרים נתן וינון הי"ו.

כאן המקום להודות מקרב לב לצוות הישיבה הקדושה "אהבת אהרן" הן לתלמידים והן לרבנים ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי בצלאל אדלשטיין שליט"א ולמשגיח הרה"ג ר' יוסף חיים הברמן שליט"א, ולרבנים הרה"ג ר' ישראל ליוש שליט"א, הרה"ג ר' ישראל גולדווסר שליט"א, ולכל שאר הרבנים על התמיכה בי לאורך כל הדרך ועל ההשקעה שמשקיעים בכל בחור ובחור בישיבה כאילו הוא בנם ממש, "כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לכם" אמן ואמן.

תודה נוספת ומיוחדת לר"מ בישיבתנו הקדושה הרה"ג הרב צבי יהודה שפירא שליט"א וב"ב, על עזרתם הרבה בעיצוב שער הספר, ויהי רצון שימשיך לחזק את לימוד תורתנו בישיבה מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא וכל טוב.

תודתי נתונה במיוחד לרה"ג ר' ליאור תשובה שליט"א ראש המדרשיה "אור היהדות" רמת גן, וגם להרה"ג ר' בנימין כהן שליט"א, על אשר זיכוני להשתתף וללמוד עוד תורה ועוד תורה בד' אמותיהם, וכן לכל הרבנים אשר משתתפים בהרבצת תורה זו.

ואלה יעמדו על הברכה כל המסייעים בהצלחת הספר:

• לרב הגאון ר' משה איינשטיין שליט"א אשר הקדיש מזמנו היקר ועבר על כל הספר כמה פעמים והעיר את הערותיו והגיה היכן שצריך, למען ירוץ הקורא ללא עיכוב. יהיה רצון שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה, ויזכה לנחת מכל משפחתו וכל אשר יעשה יצליח, יזכה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות איתנה וסייעתא דשמיא בכל עניניו. אכי"ר.

• תודה מיוחדת לידידי וחביבי הבה"ח אברהם ואקנין ני"ו, על שעיצב את שער הספר באמנותו הרבה. יהי רצון שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ויעלה מעלה מעלה לגאון ולתפארת וכל אשר יעשה יצליח.

• לרב אברהם רוזנפלד הי"ו על עזרה בעריכת הספר. יהי רצון שימלא ה' משאלות לבו לטובה וכל אשר יעשה יצליח ויגדל מעלה מעלה לגאון ולתפארת עם ישראל.

• הרב דוד סוויד שליט"א, על הערותיו החשובות בעניין עריכת הספר, אשר הביאו תועלת רבה. יהי רצון שכל אשר יעשה יצליח וימשיך עוד כהנה וכהנה בזיכוי הרבים וכל משאלות לבו יתגשמו לטובה אמן.

• הרב דניאל צ'יפורט הי"ו וב"ב ולגברת ה. פרץ תחיה לרפואה שלמה והצלחה בכל עניינם על הקלדת חלק חשוב מהספר.

• תודה מיוחדת לחתנא דבי נשיאה הרב הגאון ר' שמואל הניג שליט"א, שטרח ודאג בכל הקשור למכתב ברכה מחמיו הגאון ר' יצחק דוד גרוסמן שליט"א, רבה של מגדל העמק. יהי רצון שכל אשר יעשה יצליח וימשיך עדי זקנה ושיבה בזיכוי הרבים ובהעמדת תלמידים לאלפים ורבבות בעם ישראל.

• תודה מיוחדת לרב החשוב אשר שוקד על דלתי התורה, לומד ומלמד זוכה ומזכה את הרבים הרה"ג ר' יוסף דוד כהן שליט"א, מחבר ספרי "ידי כהן" אשר עזר ויעץ מניסיונו הרב בעניני הספר, ה' ישלם פעלו, שיזכה ללמוד וללמד תורה מתוך בריאות איתנה וסייעתא דשמיא לו ולבני ביתו ויתקיים בו "יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים".

תפלתי לבורא עולמים שישלח רפואה שלימה לסבי היקר ר' יוסף דהן וסבתי סוזן הי"ו, ויזכו לראות נחת מכל יוצאי חלציהם מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא עד זקנה ושיבה אכי"ר.

יהי רצון שזכות הדברי תורה וזיכוי הרבים יעמדו לעילוי נשמת סבי הרב הצדיק ר' מסעוד ועקנין זצ"ל, אשר חלק ממה שזכיתי לשמוע מפיו נכתב בספר זה. וכן לע"נ סבתי היקרה מרת אליס ועקנין בת חסיבה ע"ה, ויהיו מליצים ומעתירים על כל המשפחה ושיזכו לנחת מכל יוצאי חלציהם, ותנצב"ה אמן.

ואסיים בתפלה לבורא עולם:

"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו".

עכ"ד הצב"י
ע"ה יוסף דהן ס"ט

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן