ג. עצה כיצד לנהג בעני מטפל או בעל חוב שידוע שקשה לו לפרע חובותיו - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א ג. עצה כיצד לנהג בעני מטפל או בעל חוב שידוע שקשה לו לפרע חובותיו - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

ואם חושש כי זה העני הוא מטפל או בעל חוב וכדומה, ועל פי טבע קשה לו לפרע חוב, אז העצה שילוה לו סכום ויוכל להתנות באפן, שאם לא יחזיר לו - ינכה זאת מצדקה שלו, או ממעות מעשר שלו, ומתר לעשות כן כמבאר ביורה דעה הלכות צדקה (סי' רנז ס''ה), ולכתחלה טוב לזכות אלו המעות על ידי עני אחר, כמסקנת הש''ך ביורה דעה (שם ס''ק יג), ויכול לעכב לעצמו המעשר כפי חשבון שהלוה לזה העני, דהינו שיפריש מעשר או צדקה, ויתנה ויאמר לו: זה המעות אני מעכב בשביל החוב שיש לי על זה העני, והנני מוחל לו החוב

ואמרתי רמז בזה: ''לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן'' (תהלים לז, כא), חונן קאי על הלואה, כמו שכתוב (משלי יט, יז) ''מלוה ה' חונן דל''. ואמר, מי שאינו משלם חוב חברו נקרא רשע, אם מחמת פשיעה חס ושלום, ואף על פי שיש רשעים כאלו, אף על פי כן הצדיק אינו מונע עצמו על ידי חשש זה מלהלוות לעניים, רק יעשה באפן כזה שתהא הלואה וגם נתינה ביחד, וזהו צדיק חונן ונותן, ובזה גם כן גורם שיזכה לפתיחת הידים ולפתח המקור הקדוש העליון.

ואיזה חכם הרואה את הנולד, שיקים דברי רבותינו זכרונם לברכה (בבא מציעא ע''ה) שאסור להלוות בלי עדים, או יהיה לו שטר או משכון, דהינו, באם אינו נותן בדרך מתנה, אז טוב לו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן