ג - נשים בקריאת התורה

תוכן עניינים

--------

ז) נשים בקריאת התורה. יסוד מצות קרה"ת משום תלמוד תורה, כמש"כ הרמב"ם (הל' תפלה יב, א) ומובא במשנ"ב (רסי' קלה) משה רבינו תיקן לישראל לקרות בתורה ברבים בשבת ובב' וה', כדי שלא ישהו ג' ימים בלא שמיעת תורה, ועזרא הוסיף גם במנחה בשבת, ושיקראו בב' וה' שלשה בנ"א ועשרה פסוקים עכ"ד. — וא"כ כאשר אשה באה לבית הכנסת להתפלל ושומעת קרה"ת, מקיימת בזה מצות ת"ת, ולפי השו"ע (יו"ד רמו, ו הנ"ל) יש לה שכר כאינו מצווה ועושה, ובתורה שבכתב אינו כמלמדה תיפלות.

וזה ברור שתקנת משה רבינו ועזרא לא היתה על נשים, שהרי אינן שייכות לתפלה בצבור בעצמן, אלא דאמרינן בגמ' (מגילה כג.) הכל עולין למנין שבעה ואפילו אשה, ורק משום כבוד הצבור לא תקרא, ונפסק להלכה בשו"ע (או"ח רפב, ג). ומתוך כך סלקא דעתיה דהמג"א (רפב סק"ו) דאשה חייבת לשמוע קרה"ת, ואע"פ שנתקנה משום תלמוד תורה, ונשים אינן חייבות בת"ת, מ"מ מצוה לשמוע כמו מצות הקהל שנשים וטף חייבים בה, מיהו י"ל דאע"ג שאינן חייבות [בת"ת ובקרה"ת] עולות למנין וכ"כ תוס' (ר"ה לג. סוד"ה הא) דרשות יכול להוציא בר חיובא דרבנן כמו קטן דמברך לאביו אם אביו אכל שיעור דרבנן (מחצהש"ק). אך במס' סופרים (פי"ח ה"ד) דנשים חייבות לשמוע קרה"ת, ולתרגם להם שיבינו ע"כ, וכאן נהגו הנשים לצאת החוצה עכ"ד המג"א.

ח) ומצינו שתי סברות המג"א בתוס' (ר"ה לג. הנ"ל) שכתבו בסוף דבריהם: ור"י מביא ראיה דנשים מברכות על מעשהז"ג, מדאשה עולה למנין שבעה, אע"פ שאינה מצווה בת"ת (קידושין לד.). ואומר ר"ת [אע"ג דס"ל דמברכות על מעשהז"ג, כבתחילת התוס' הנ"ל] דאין זו ראיה, דברכה"ת לפני' ולאחרי' לאו משום ת"ת, שאפילו בירך ברכה"ת חוזר ומברך, וכן כהן הקורא במקום לוי מברך פעם שניה עכ"ד. — ולא פירש ר"ת משום מה נתקנה ברכה לקרה"ת. והפרישה (רפב סק"ג) כתב משום כבוד התורה, ולפ"ד המג"א מובנים דברי ר"ת שברכה"ת לפני קרה"ת לאו משום ת"ת, אלא משום התקנה המיוחדת לקרא בתורה ולברך עליה [וי"ל שגם הברכה בכלל התקנה הזו, ומתחילה תיקנו ברכה רק לראשון ולאחרון, ואח"כ הוסיפו שכל א' יברך], ותקנת קרה"ת תיקנוה משה ועזרא דומיא דמצות הקהל, שהיא אמנם ג"כ תלמוד תורה, אבל מצוה מיוחדת לעשות מעמד הקהל, ה"נ מצוה מיוחדת לקרא בתורה בצבור, ובזה שייכות נשים (וכלעיל אות א). — עכ"פ לר"י ולר"ת יכולות נשים לחייב עצמן בקרה"ת [ואפילו לברך].

ט) הערוך השלחן (רפב, יא) נטה מדברי המג"א, דהמס' סופרים לאו חיוב גמור קאמר, ואין זמן גרמא יותר מקרה"ת שנשים פטורות, ומה שנשים עולות לקרה"ת הוא כא' מתירוצי תוס' הנ"ל, ואין לדמות קרה"ת להקהל, שהיא מצוה מיוחדת פעם בז' שנים שיקרא המלך דברי כבושין, אבל לחייב נשים בקרה"ת בכל שבת הוא מילתא דתמיה, ומעשים בכל יום יוכיחו, וע"פ רוב אי אפשר להן לשמוע עכ"ד. — אמנם כבר הבאנו לעיל (אות ב) מספר חסידים (סי' שיג) שמביא ראיה מהקהל לחייב נשים ללמדם מצוותיהן, ולא חש לומר שהקהל מצוה מיוחדת אחת לז' שנים, ה"נ דימה המג"א קרה"ת להקהל.

נמצא דלהמג"א יש סברא להכליל נשים בקרה"ת, כעין מצות הקהל שהיו בה נשים, ולאבנ"ז וסיעתו שאין שום חיוב ת"ת בנשים, מ"מ מעמד ההקהל היה כעין לימוד יר"ש, מדברי הכבושין ומעצם המעמד, וכן הוא במעמד קרה"ת. ולהערוה"ש קרה"ת היא ת"ת בלבד ולא שייכת בנשים דפטורות מת"ת. — ולפי מסקנת המג"א והערוה"ש המנהג שלא להקפיד בנשים בקרה"ת, ובימינו הנשים הבאות לבית הכנסת שומעות קרה"ת, אבל אינן מתמידות לבא תמיד, וגם אינן מקפידות לשמוע קרה"ת כשבאות.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן