ג - לדרוך עם מנעלים על קליפי ביצים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת בכל דרכיך דעהו ג - לדרוך עם מנעלים על קליפי ביצים
תוכן עניינים

--------

שאלה: בגמרא פסחים (דף קי"ב ע"ב) איתא, וביצים וכו' קשין לדבר אחר - ביצים מאן דמדרך אקלפים. ע"כ.

ומבואר שאין לדרוך על קליפי ביצים, ורציתי לשאול מהו הכוונה האם שאין לדרוך על קליפי ביצים בלי מנעלים, אבל אם מנעלים לית לן בה, או שגם עם מנעלים אין לדרוך על קליפי ביצים? [יעויין בגמרא לעיל (דף קי"א ע"א) ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא ולא סיים מסני וכו', וה"מ היכא דליכא למיחש לכשפים וכו'. עיי"ש. ורואים שם שאם דורך בנעל קיל יותר, אולם שם איירי לגבי רוח רעה של שדים, והכא מיירי שקשה לדבר אחר - צרעת. ויש לעיין].

תשובה: גם עם מנעלים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל להרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת בכל דרכיך דעהו

תשובות שהשיבו הרבנים הגאונים
להרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
מח"ס "גם אני אודך" בני ברק
בענין לעבור בין ב' נשים וכל המסתעף

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן