ג. התמורות החולפות עלינו היום - עליות וירידות - כמעט ובלתי נמנעות הן מאתנו. ויש לנו להיות מלומדי מלחמה להתמודד עמהן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר ג. התמורות החולפות עלינו היום - עליות וירידות - כמעט ובלתי נמנעות הן מאתנו. ויש לנו להיות מלומדי מלחמה להתמודד עמהן
תוכן עניינים

--------

מצד אחד רואים אנו דור המלא בספסלים של לומדי תורה, כן ירבו. נפתחות ישיבות מזמן לזמן, עולם התורה משגשג בימינו במלוא תפארתו, גמ''חים לעשרות של סוגים, ומכל סוג וסוג כמה וכמה גמ''חים, אירגוני עזרה לאין סוף, הידורי מצוות שישנם בימינו לא נשמעו מעולם, כהידורי תפילין, מזוזות, מצות. ואף על קיום מצוות נדירות - לא פוסח דורנו מלחזר אחריהם.

ומה יש לדבר על עולם חדש בתוך עולמנו - עולם התשובה. מאות אלפים משנים אורח חייהם של עשרות שנות מתירנות חילונית, לחיי תורה ויראת שמים.

ומאידך, כמה נתונים כל עליות והמעלות שהזכרנו - האמורים לרומם את נפש עושיהם - לחילופין של ירידות ומעידות עקב הרחוב השטוף ברדיפה אחר חיי החומר. ''כוחי ועוצם ידי'' זוהי הסיסמה היום. מוקפים אנו באוילים מחוסרי אמונה, בעולם השטוף בזימה על כל צעד ושעל, על כל חלון ראווה, על כל מוצר. מסתובבות ברחובות נשים חסרות בושה, בלבוש פרוץ, כבהמות וחיות, שכירות הנחש - והנחש היה ערום.

הלא בזמננו, אם קצת יסיח האדם את דעתו ויפקיר את מחשבתו ועיניו, הרי שתיכף נטמא מדרך העין למוח, ומהמוח ללב ומהלב לכלי המעשה.

אם כן, אף אדם המתחזק בתורה ויראת ה' ושבתו בחצרות בית ה', כמה בקלות יכול הוא לאבד את כל עמלו. הרי ביציאה רחובית אחת, בחוסר זהירות, כבר יכול הוא לאבד את כל השפעת היראה והקדושה שספג בזמן רב, שעות על שעות וימים על ימים, ואם מאז דרשו חז''ל, על דברי תורה, שקשים לקנותם ככלי זהב ונוח לאבדם ככלי זכוכית, על אחת כמה וכמה שיש לדרוש דבריהם על ימינו.

אמנם האדם נולד לעמל ולנסיון, ואדם הראשון, כבר ביום שנולד, נתנסה ונבחן. אברהם אבינו נתנסה בעשרה נסיונות. יצחק אבינו היה שותף בחלק מהם. יעקב אבינו נתנסה בכל ההרפתקאות שעברו עליו, וכן על זה הדרך כל גדולי הדורות.

אבל אין ספק שישנו הבדל גדול בין דורות קודמים לדורנו; שבכל הדורות לא בנקל היה לכח הרע לאבד לאדם את עמלו בתורה ויראה, כי הלא גם כשהיה האדם מתעייף מתורה ויוצא לרחובה של עיר או לטיול נופש, היה בקלות יכול לחזור לתלמודו. מה היה אורב לו בדרכו? מי היה עומד לו על כל פסיעה לטרוף את נפשו?

ובימינו, כמה אורב כח הרע לנעוץ צפורניו על כל מי שרק לרגע, ללא זהירות, יוצא לרחובה של עיר. הלא בכל היסח דעת קצר כבר נתון הוא ברשת הסיטרא אחרא, בטומאת המינות והעריות.

אם כן, איך יהא אפשר למצוא בדורנו אנשים רבים יציבים ללא תמורות, הלא כדי להיות היום במצב נפשי חזק ויציב, דרוש כל כך הרבה לימוד מוסר ויראת שמים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן