ג. הדאגה והחרדה אין מי שניצול ממנה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים ג. הדאגה והחרדה אין מי שניצול ממנה
תוכן עניינים

--------

''מי בז ליום קטנות'', מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא - קטנות אמונה שהיתה בהם. (סוטה מח)

מבחן האמונה הינו מבחן דק ומסובך, וכל אחד נבחן בו לפי מדריגתו, מבחן זה תוקף את האדם באופנים רבים ומגוונים השונים זה מזה, וכמעט שאין לך אדם שיצרו שלו דומה לשל חבירו.

תכלית האדם הוא להיות נבחן בניסיונות האמונה היאך הוא עובר אותם, והם דברי חבקוק הנביא שכלל את כל התורה כולה על כלל אחד, וכנאמר בגמרא (מכות כד): בא חבקוק והעמידן על אחת - ''וצדיק באמונתו יחיה''.

כלומר, גם לאחר שיגיע האדם למדריגת צדיק, סר מרע ועושה טוב, וכל הליכותיו והנהגותיו על פי התורה לא יסור ממנה, עדיין קיומו תלוי בסכנה, ובעקבתא דמשיחא הנסיונות יהיו כל כך תקיפים שרק עם האמונה יש לו סיכוי לחיות ולא להיאבד מן העולם. והם דברי הגמרא בסוטה (מח): מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא - קטנות אמונה שהיתה בהם. יכול להיות צדיק בפועל, אולם גם אצל אותו צדיק יתכן ותפול הטעיה בשלימות האמונה, וכאמור על אחת כמה וכמה בעקבתא דמשיחא.

ומבארת לנו שם הגמרא דוגמא לקטנות אמנה, כי הא דאמר רבי אלעזר: ''מי שיש לו פת בסלו היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה קטן אמנה''.

הראת לדעת, שתפסה הגמרא דוגמא של דאגה פשוטה ומציאותית בהחלט, אדם שתלויים בו תינוקות לפרנסם ואין לו ממה לפרנס את עצמו, שהרי הגמרא דיברה בכל אופן, גם באופן שבאמת האדם אובד עצות מהיכן יביא פת לבני ביתו מחר, אם היום יש לו מה להאכילם ודואג מה יהא מחר, חורצת הגמרא את מדריגתו באמונה - כקטן אמונה, ולא תאמר, שאדם כזה רק חסרון מדריגה יש בו ואין שום תביעה עליו, שהרי עונשו שיתבזבז שולחנו על כך לעתיד לבוא.

ואכן נדייק בדברי הגמרא, שלא תפסה לשון ענישה לצדיק שאינו מושלם לגמרי באמונתו, אלא רק חיסרון ופגם בשכרו לעולם הבא.

ונראה הטעם פשוט, כיון שאין הקב''ה בא בטרוניא עם בריותיו, ולא כל אדם ואפילו לא כל צדיק יכול להגיע למדריגה זו שלא לדאוג כלל, לכן אף אם אמנם אין מגיע לו להיות נענש, אולם היות וסוף סוף חסר אמונה הוא, נפגם שולחנו לעתיד לבוא, אלא אם כן האדם במדריגה גדולה כיוסף הצדיק שאף נענש על שהשתדל להיעזר בשר המשקים, לפי שהיה במדריגת ביטחון גבוהה, עד שצעד כזה היה מיותר לגביו.

ונתבונן, מדוע ההיבט הוא על האומר מה אוכל למחר, שנחסר משולחנו לעתיד, והלא לכאורה בעל יסורים הוא - יסורי עניות, שהרי אין לו מה לאכול, ויסורים מכפרים עוונותיו של אדם, ואם כן אדרבא מעלה ישנה לגביו, אלא הביאור הוא דשניהם אמת, אכן מצד אחד בודאי מתכפרים עוונותיו ביסורים אלו, אלא שזו דרגה ראשונה פחותה לעומת מדריגה עליונה מעליה שלא לדאוג כלל, ולכך אומנם מתכפרים עוונותיו, אולם שולחנו חסר, ואין סתירה בין הדברים.

ובכלל זה עצם הסבל שסובל האדם בעולם הזה בסוג סבל זה להיותו דואג, שזה עינוי נפש נורא, ואף אם לא יגיע לאדם עונש על כך, ומסתמא אף יתכפרו עוונותיו בשל יסורים אלו, מכל מקום העדיף ביותר הוא שיתעצם האדם לחסוך יסורים אלו ממנו בהיותו מתחזק בביטחון בה' ומשליך עצמו להליכות הגוזר, ויודע כי הגזירה אמת והחריצות שקר כלשון החובת הלבבות, ואז היה מרוויח חיים נוחים ושקטים שלווים ורגועים, שזהו בעצם מהות הביטחון ועיקר מצוותו, ובנוסף לכך ששולחנו לעתיד לבוא יהא ממולא מכל טוב להיותו שלם באמונה, מה שאין כן לחסר אמונה והדאגה משתלטת בו, אכן הינו בעל יסורים בכך ומתמרקים עוונותיו, אולם כיון שלא השתלם בשלימות זו להרחיק הדאגות - מתמעט שולחנו.

הרי שבעצם חולי הדאגה הינו נחלת הכלל, ופוגע הוא אף בצדיקים, אם כן בהכרח שיש בו איזשהו אתגר להביא ממנו תועלת. את תועלתו של חולי זה ונחיצותו, נבאר בקטע הבא.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן