ג. אין יותר פשוט מהאמונה למי שאינו משוחד, ואין יותר מסובך מהאמונה למי שהוא משוחד

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ג. אין יותר פשוט מהאמונה למי שאינו משוחד, ואין יותר מסובך מהאמונה למי שהוא משוחד
תוכן עניינים

--------

ויובנו הדברים באר היטב על פי דבריו של הגאון ר' אלחנן וסרמן זצוק''ל הי''ד:

כיוון דהאמונה מכלל המצוות אשר כל ישראל חייבין בה תיכף משהגיעו לכלל גדלות, דהיינו, תינוק בן י''ג שנה ותינוקת בת י''ב שנה, והנה ידוע כי בענין האמונה נכשלו בה הפילוסופים הגדולים ביותר כמו אריסטו, אשר הרמב''ם העיד עליו ששכלו הוא למטה מנבואה, ורוצה לומר שמלבד הנבואה ורוח הקודש לא היה אפשר ליותר חכמה להיות לאדם, ומכל מקום חכמתו לא עמדה לו להשיג אמונה אמיתית, ואם כן איך אפשר שתורתנו הקדושה תחייב את כל התינוקות שישיגו בדעתם הפעוטה יותר מאריסטו, וידוע שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו וכו'. וכן הקשה עוד מבן נח שמצווה גם הוא בשבע מצוות, הלא יטען: עובד אדמה הייתי כל ימי, איך יהיה לבי שלם במצוות אלו?

אבל כאשר נתבונן בזה נמצא כי האמונה בהקדוש ברוך הוא שברא את העולם היא מוכרחת לכל בן דעת, אם רק יצא מכלל שוטה. ואין צורך לשום פילוסופיה להשיג ידיעה זו. וזה לשון ''חובת הלבבות'' בשער היחוד פרק ו': ''ויש בני אדם שאמרו שהעולם וכו'. ותימה בעיני איך תעלה בדעת מחשבה זאת, ואילו אמר אדם בגלגל של מים המתגלגל להשקות שדה, כי זה נתקן מבלי כוונת אומן, היינו חושבים את האומר לסכל ומשתגע וכו'. וידוע, כי הדברים אשר הם בלי כוונת מכוון לא יימצאו בהם סימני חכמה. והלאתראה, אם יישפך לאדם דיו פתאום על נייר חלק, אי אפשר שיצטייר ממנו כתב מסודר. ואילו בא לפנינו כתב מסודר ואחד אומר כי נשפך הדיו על הנייר מעצמו ונעשתה צורת הכתב, היינו מכזיבים אותו, ועיין שם.

ואיך אפשר לומר על הבריאה כולה שנעשית מאליה אחרי שאנו רואים על כל דבר סימני חכמה עמוקה בלי תכלית, וכמה חכמה נפלאה יש במבנה גוף האדם ובסידור איבריו וכוחותיו כאשר יעידו כל הרופאים. וכדברי רבי עקיבא שענה לאותו מין: כשם שהטלית מעידה על האורג והדלת מעידה על הנגר וכו', כך העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא שבראו.

אם כן הדבר, תימה ונפלא מאד איך נלאו הפילוסופים הגדולים לטעות בדבר פשוט כל כך?

ופתרון החידה מצינו בתורה שנאמר: ''ולא תקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים''. ושיעור שוחד על פי דברי תורה אפילו שווה פרוטה. וה'לא תעשה' נאמרה על כל אדם וכו', אפילו על כמשה רבינו עליו השלום, שאם יצוייר שיקח שוחד פרוטה יתעוורו עיני שכלו ולא יוכל לדון דין צדק. ובהשקפה ראשונה הוא דבר תמוה לומר על משה ואהרן, שבשביל הנאה כל דהיא נשתנית דעתם ודנו דין שקר, אבל הרי התורה העידה לנו שכן, ועדות ה' נאמנה.

על כן צריך לומר שהוא חוק הטבע בכוחות נפש האדם, כי הרצון ישפיע על השכל וכו'. והשתא נחזי אנן: אם רבותינו ז''ל שהיו כמלאכים ברוחב דעתם ובמידותיהם הקדושות, פעלה עליהם קבלת הנאה כל שהיא להטות את שכלם, (כמובא בגמרא פרק ''שני דייני גזירות''), כל שכן אנשים המשוקעים בתאוות עולם הזה, אשר היצר משחד אותם ואומר להם: הרי לפניך עולם של הפקר ועשה מה שלבך חפץ, עד כמה יש בנגיעה הגסה הזאת לעוור עיני שכלם.

היוצא מזה, כי יסודי האמונה מצד עצמם הם פשוטים ומוכרחים לכל אדם שאינו בכלל שוטה, אשר אי אפשר להסתפק באמיתותם, אמנם רק בתנאי שלא יהא האדם משוחד, היינו שיהיה האדם חופשי מתאוות עולם הזה ומרצונותיו. ואם כן סיבת המינות והכפירה אין מקורה בקילקול השכל מצד עצמו, כי אם מפני רצונותיו לתאוותיו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן